Templomi ateizmus

 

A templomi ateizmus

 

 

Írta: Kádár Miklós

teológus

2020. május

 

A Kanadai Egyesült Egyház egyik gyülekezetét (Torontó külvárosában) Gretta Vosper1 vezeti, aki agresszív2 ateista. Vosper istentiszteletnek nem nevezhető LMBTQ térítő összejövetelein nincs szó a bűnről, megváltásról, Jézus Krisztusról, teremtésről, Bibliáról, stb. Hitvallásának lényege: „Nem beszélünk Istenről. Nem beszélünk egy teista bálványról.” Ez Isten nyílt gyalázása.

 

Vosper, olyan pásztori pozícióban lévő, gyülekezetvezető, aki a Biblia egyetlen tételével sem ért egyet, sőt egyenesen azok ellen agitál.

 

Ő nem a teremtő Isten szócsöve. Pásztorként a Bibliát kellene képviselnie, de nem ezt teszi. Vosper névlegesen protestáns. Fontos emlékeztetni magunkat, hogy a különböző címkék, beosztások, titulusok sokak számára pusztán a tanaik szélesebb körű hirdetésének lehetőségét jelentik.

 

Régen is voltak hamis testvérek, ma is vannak, és amíg ez az üdvtörténeti korszak tart lesznek is ilyenek. Hogyan bánjunk belük? Vegyünk példát Pál apostolról, aki mindennél fontosabbnak tartotta a jó hír/győzelmi hír igazságának megőrzését:

 

Gal 2:4-5 „Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, mellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek: Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra.”

 

A templomi ateizmus azóta létezik, amióta vannak templomok. Nem a jelenség új, pusztán megjelennek új formák, új emberek miközben régiek kikopnak, esetleg „tovább vonszolják magukat”.

 

Hitetlenség, templomi ateizmus, tudományos bálványimádás

 

Ezek kéz a kézben járnak, egymást erősítik.

 

Hitetlenség: jelentheti a hit hiányát. Vonatkozhat olyan személyre, aki pusztán nem tud hinni, esetleg akar hinni, de nem tudja a hit ajándékát átvenni vagy használni. Más megközelítés szerint hitetlen, aki kételkedik a Biblia szavaiban.

 

A templomi ateizmus az előbbinél sokkal rosszabb dolog. A Biblia teljes vagy egyes tételeinek szándékos elutasítását jelenti. Válogatás a Biblia Igéi és igazságai között. A templomi ateista (nem tudatosan) isteni rangra emeli magát, majd beül Isten bírói székébe és ítélkezik. Eldönti, hogy a Bibliában mi igaz és mi nem igaz, valamint azt: mit, hogyan kell érteni. Úgy gondolja jogában áll válogatni az Igék között, ez elfogadható, ez már elfogadhatatlan a mai ember számára. Értékelésének alapja a hírek, közvélekedés, a természettudomány éppen aktuális állása. A templomi ateista nem a teljes Írást fogadja el igazságként, hanem valamit kidob belőle. Lehet, hogy a csodákat, újszövetséget, ószövetséget, Jézus Krisztus istenségét, Szentháromságot, ítéletet, pokol létezését, stb., de valamint megmásít a Bibliában. A lényeg „valami bibliai szándékos tagadása”. A templomi ateista nem a Bibliát fogadja el rá vonatkozó tekintélyként és mérceként, hanem pl.: az „ateistáknak megfelelő tudományt”, vagy a megfoghatatlan „ókori emberek gondolkodását”.

 

A tudományos bálványimádás néhány jellemzője

Az ateista-evolúció nagyszerűségének, felülmúlhatatlanságának, egyediségének hangsúlyozása. Az evolúciókritika elfojtása, az evolúciómodell szánalmas szerkezetének szándékos eltitkolása, az ID, és kreacionizmus kriminalizálása, követőit tudományellenes buta emberekként való beállítása.

 

A tudományos bálványimádó szintén válogat a Bibliában, és kizárólag az ateisták által elfogadott tudománnyal (kutatási irány, módszer, eredmény) igazolja állítását. Sok esetben láttam, ahogy egy templomi ateista, tudományos bálványimádó azért adta fel a bibliai hitét, mert egy tudós bácsi Richard Dawkins vagy más, azt mondta a Biblia ezen állítása nem tudományos. (Amikor a tudomány meghaladta a tudós bácsi álláspontján sajnos a hívők csak kis százaléka tudott visszatérni Istenhez.)

 

Figyeljük meg George Wald, Nobel-díjas evolucionista hitvallását: „Nem akarok hinni Istenben. Ezért inkább úgy döntöttem, abban hiszek, amiről tudom, hogy tudományos képtelenség, vagyis az evolúcióhoz vezető spontán nemzésben.” (Abiogenezis: az élőnek az élettelen anyagból való spontán keletkezése.)

 

Wald egy őszinte ember, tisztelem az őszinteségét. Kimondja, hogy nem akar Istenben hinni. Nem hazudozik, hogy a tudomány kényszeríti az Istenben való hit feladására. Ezzel szemben a természettudományos bálványimádók az ateistáknak megfelelő tudomány fügefalevele mögé rejtőzve adnak fel bibliai igazságokat. A leggyakrabban a mai divatnak, pontosabban korszellemnek behódolva az 1Móz. 1-11 fejezetét, és a Biblia ide vonatkozó egyéb részeit (köztük Jézus szavait) utasítják el, forgatják ki. Pedig ezek a részek együtt, a Biblia hatalmas és lényegi részét képezik.

 

A templomi ateista és a tudomány bálványimádója

válogat a Bibliában, mintha egy bevásárló központban lenne, ez tetszik ez nem. A válogatás, a maga választotta istentisztelet egyik jellemzője.

 

Mózes-Ezsdrás-Jézus-Pál, stb. nem ilyen emberek voltak. Ők szó szerint értelmezték a Bibliát, nem válogattak az Igék között, nem vettek el belőle, nem tettek hozzá, nem másították meg. Sokan vagyunk, akik ezen válogatásmentes írásmagyarázói vonalat, vagyis az igazságot követjük. Ezt a fajta bibliaértelmezést itt ismerheti meg.

 

Természetes, hogy a válogatós és a válogatásmentes bibliamagyarázási elvek összeegyeztethetetlenek, és a követőik egymással szemben állva harcolnak az emberek lelkéért.

A két megközelítés a Biblia átértelmezős és az átértelmezés-mentes követői között állandó az egyet nem értés. A lényeg hogyan viselkedünk egymással, mit engedünk meg magunknak a „győzelem érdekében”. A vitánkat intézhetjük Isten vagy a Sátán szerint, a Biblia vagy a világ szerint, ezt az ember választja meg.

 

Az elmúlt időszakban Magyarországon felerősödött a válogatós és a válogatásmentes elméletek képviselői között a harc. Sajnos nem a vita. A templomi ateisták és a tudomány bálványimádói szándékos és többszöri elvtelen provokálást hajtottak végre a kreacionistákkal szemben. Jelen és a többi írás ezért keletkezett. Nézzük ezt a harcot gerjesztő személyt.

Nagy Gergely a Kálvinista Apologetika internetes felület alapítója

Elsőként szögezzük le, hogy nem kálvinista, mivel Kálvin szó szerint fogadta el a Bibliát, számára a Biblia volt a legfőbb tekintély, esze ágában sem volt azt „átaktualizálni”, holott a korszellem akkor is működött. (Akkor a tudományos bálványimádók más eszméket követtek, mint most.) Kálvin elfogadta az „önmagát értelmező Biblia” elvét. Ezek Nagy Gergelyről nem mondhatók el.

Másodszor: Nagy Gergely nem a bibliai hit, hanem sok esetben az ateistahit védelmezője, szimplán templomi ateista és tudományos bálványimádó. Nagy Gergely utóbbi megnyilvánulásai sok bibliában hívő embert ösztönzött tanaival szembeni ellenállásra.3

 

Szeretném azt hinni, hogy mostanra e templomi ateista kifulladt, és nem maradt más témája,

csak a kreacionista vonal gúnyolása, ezért teszi, amit tesz. Csak remélem tudom, hogy nem személyes, kicsinyes bosszúhadjáratot folytat, mint Hámán. Eszt 3:5-6 „És látván Hámán, hogy Márdokeus térdet nem hajt és nem borul le előtte, megtelék Hámán haraggal. De kevés volt előtte, hogy csakis Márdokeusra magára vesse rá kezét, (mert megmondták neki Márdokeus nemzetségét) azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országában vala, a Márdokeus nemzetét.”

 

Bármi is a motívuma és célja, Nagy Gergely sorozatosan gúnyolja, rossz színben tünteti fel a kreacionista vonalat. Ennek érdekében kész volt összefogni és egyesülni még az Első ateista tűnést szervezőjével is. A KDNP Dózsa György úti székháza előtt tartott ateista tüntetés szlogenje és zászlófelirata: „Az evolúció igaz, a Biblia mese!” Ilyen zászlók, transzparensek a pride-on is jól láthatóak voltak.

 

Nagy Gergely sokadik kirohanása a fiatal föld elméletet támogatók gyalázása volt. Nagy Gergely mielőtt a fiatal föld támogatókat gúnyolná, vegye ki a gerendát maga szeméből!

 

Az evolúciómodell matematikai képtelenségek sorozatából áll. Ha nem lenne tudományos bálványimádó, akkor foglalkozna ezzel a súlyos problémával. Bálványimádására nincs mentsége, mert 1960 óta a nagyteljesítményű számítógépek elterjedése óta az evolúciómodell (akkor még neodarwinista szintézis) modellezhetővé vált és kiderült, hogy esélye sincs ennek az elméletnek4 a hibás előfeltételezés kategóriájából kitörni.

 

Nagy Gergely gúnyolja a fiatal földet támogatókkal, örömet szerezve az ateistáknak, mintha a radiometrikus kormeghatározási módszerek tévedhetetlenek lennének. Utánajárással ellenőrizhető, hogy nem azok. Ennek ellenére Nagy Gergely a radiometrikus kormeghatározási módszereket isteni rangra, a tévedhetetlenség rangjára emeli, miközben a Biblia időrendjét nyilvánosan lenézi, támadja és elveti. Nézzünk meg egy hivatalos oldalt. Tudományos bálványimádó ellen nagyon hatásos, ha az ateisták által elfogadott tudományt vetjük be:

„A radioaktív izotópos kormeghatározás alapfeltételei a következők:

  • a vizsgált ásványban a „szülő” (radioaktív, elbomló) izotóp és a bomlás eredményeként keletkezett „leány” izotóp koncentrációiban az ásvány kiválása után végbement változások kizárólag csak a radioaktív bomlás eredményei legyenek (az ásvány kiválásakor csak „szülő” izotóp legyen jelen).
  • az adott izotóprendszer szempontjából a vizsgált ásvány vagy kőzet keletkezésétől a jelenig zárt rendszerként viselkedjék.

Nyilvánvaló, hogy ezek a feltételek a természetben zavartalanul szinte soha, vagy csak nagyon ritkán teljesülhetnek. Ezért a radioaktív izotópos kormeghatározás eredményeinek értelmezése rendkívül összetett feladat, amely a fizikus geokronológus, a földtan különböző szakterületeit művelő petrográfus, mineralógus, sztratigráfus szakemberek együttműködésével lehet csak sikeres.”5

 

Nagy Gergely a fiatal földet kimutató tudományos módszerek eredményeiről nem vesz tudomást, sőt szándékosan titkolja azokat. Ha nem tudományos bálványimádó volna megvizsgálná:

 

Lehet-e a Föld 1 millió éves? Válasz: mivel C14 található a fosszíliákban, kőszénben és gyémántban, ezért a Föld nem lehet 1 millió éves.6

 

Lehet-e a Föld 30 ezer éves? Válasz: mivel a mágneses mező gyors ütemben gyengül, ezért a Föld nem lehet 30 ezer éves.6

 

Ha igazolható lenne a radiometrikus kormeghatározás megbízhatósága, Nagy Gergely evolúciós problémái ugyan úgy érvényben maradnának: a valódi tudomány bebizonyította, hogy nem Atlasz tartja a vállán a Földbolygót, és azt is, hogy a biokémia világ összetettsége nem 10, de még 100 milliárd év alatt sem jöhet létre evolúciós folyamatok által, így a feltételezett 13.78 milliárd év nem elegendő az evolúciómodellhez szükséges időkerethez.

 

1998-ban elolvastam Dr. David Rosevear: Teremtéstudomány c. könyvét. Ekkortól vagyok kreacionista, azóta habzsolom az eredettel foglalkozó könyvet, videót, cikket, stb., minden irányultságot megvizsgáltam és ez bátran kijelentem: teológiai, vallási, természettudományos, filozófia alapon a Biblia teremtésleírásai a legjobb, legmegbízhatóbb.  Mindenkinek ajánlom, hogy építse a Bibliára az életét és nem fog csalódni.

 

1998 óta a csökevényes szervek, az evolúció pusztán matematika kérdése, a bojtos úszójú hal, a Miller-féle kísérletek, s még sok minden más evolúciós légvár összedőlt, a hangos, zsarnoki szószólói mentek a felejtésbe. Ha Nagy Gergely nem változtat magatartásán ez vár rá. „Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.” Péld 29:1

 

De neki is és minden templomi ateistának és minden ember számára van jó hír:

Isten, Jézus Krisztusban helyett cserélt az emberiséggel a golgotai kereszten. Minden ember számára van megtérés, megmenekülés. Isten mindenkit meg tud szabadítani a bűneitől, hitetlenségétől.

 

 

 

Irodalom

  1. Gretta Vosper.

http://idokjelei.hu/2018/11/az-ateista-lelkipasztor-a-gyulekezet-elen-maradhat/

http://idokjelei.hu/2016/10/az-ateista-lelkipasztor-szinvallasa-mar-a-liberalis-gyulekeztek-gyomrat-is-megfekudte/

 

  1. Agresszív, harcos, térítő ateista. Egy szűk támadó csoport, melynek célja a valódi kereszténység teljes elhallgattatása. Vosper 5 könyvet írt, rendszeres szereplője a közéletnek.

 

  1. Interjú Nagy Dávid református lelkésszel 

Márkus Tamás András: Kálvin és Luther Genezis értelmezése

 

 

  1. Az elméletet hétköznapi értelemben használom, mint az emberiség 99,9 százaléka a beszélgetések során. Elmélet: feltevés, igazolásra váró elv, feltételezés egy megfigyelt tény magyarázatára. Szinonimái: ideológia, tan, teória. Elmélet például: Rés-elmélet, a gyakran egymással ellentétes összeesküvés-elméletek, a nem létező nagy egyesítő elmélet, a 10500 formában létező húr-elmélet.

 

  1. Idézet: Kőbe zárt idő – geológiai kormeghatározás

 

  1. 10 érv legjobb érv a fiatal föld mellett