Mi a baj az evolúciómodellel?

 

Mi a baj az evolúciómodellel?

 

By: Karl Bernhardt

2019. április

 

Mottó:

„Adtál a téged félőknek zászlót,

melyet felemeljenek az igazságért.”

Zsoltárok könyve 60:6

Tartalomjegyzék:

 1. Matematikailag lehetetlen
 2. Ellentétes a természeti törvényekkel
 3. Hamis emberképet közvetít, tönkreteszi az emberség identitását
 4. Szándékosan ellentmond a Bibliának
 5. Tagadja az embergyilkos létét, ezáltal védtelenné, kiszolgáltatottá teszi az emberiséget
 6. Kioltja az emberben az istenfélelmet
 7. Hamis Istenképet közvetít
 8. Összegzés
 9. Jegyzetek, irodalom

 

1. Matematikailag lehetetlen

 

Ezt 1960 óta tudjuk. A nagy teljesítményű számítógépek elterjedésével modellezhetővé vált az a neodarwinista szintézis1 (ma evolúciómodell), így választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy megtörténhetett-e vagy sem. A sokszor ellenőrzött számítások alapján tudjuk, hogy az evolúciómodell matematikai képtelenség, így az nem mehetett végbe.

A matematika, az evolúciómodell mind a négy fázisát (kozmikus-, geológiai-, kémiai-, valamint biológiaevolúciót) egyaránt lehetetlenné teszi!

Az evolúciómodell matematikai képtelenségeiről: 2.

 

 

2. Ellentétes a természeti törvényekkel

 

Az evolúciómodell ellentétes a természeti törvényekkel, tapasztalatokkal, kísérletekkel, ezért tudomány-, gondolkodás, valamint haladásellenes.

 

A helyzet súlyosságát mutatja a következő idézet Darwin: A fajok eredete 6. kiadásának (1956) előszavából:

William Robin Thompson, Commonwealth Institute of Biological Control (Kanada, Ottawa) volt igazgatója:

„Amint tudjuk, nagy véleménykülönbségek tapasztalhatók a biológusok körében, nemcsak az evolúció okai, hanem annak tényleges folyamata tekintetében is. Ezek az eltérések azért állhatnak fenn, mert a bizonyítékok nem kielégítőek és nem teszik lehetővé egyértelmű következtetések levonását. Ezért jogos és helyénvaló, ha felhívjuk a tudományos képzettséggel nem rendelkező nagyközönség figyelmét az evolúcióval kapcsolatos nézeteltérésekre. De az evolucionisták néhány újabb megjegyzése azt mutatja, hogy ők ezt nem tartják indokoltnak. A tudomány területén nem normális és nem is kívánatos az a helyzet, amelyben a tudomány képviselői olyan doktrínát védelmeznek hevesen, amelyet képtelenek tudományos módon meghatározni, és amely nem a tudományos következetességet szemlélteti, hanem a kritikák elfojtásával és a problémák figyelmen kívül hagyásával próbálja meg fenntartani hitelességét a nagyközönség szemében. (…)

 

„A fajok eredete” sikerének maradandó és sajnálatos következményeként jelentkezett a biológusok igazolhatatlan spekulációk iránti függősége. Minden kutatási központ a szemétre vetette az összes fajnál tapasztalható struktúrák, ösztönök és mentális képességek eredetének darwini alapelvek szerinti „magyarázatait”, amelyeket a darwini lehetőségek jellemeznek, de reménytelenül igazolhatatlanok maradtak.”

 

Az evolúciómodell a természeti törvényekkel, tapasztalatokkal, kísérletekkel ellentétes, bővebben: 3.

 

 


3. Hamis emberképet közvetít

 

csupasz_majomDesmond Morris: A csupasz majom című könyvének üzenete:

az ember csupán egy állat,

amely könnyen elfelejti,

honnan származik.

 

 

 

 

emberarc_majomKuhn biológus professzor, egy másik biológus professzortól idéz:

„Marcuse egyszer megjegyezte, hogy

az ember valamikor Isten képmása volt,

Darwin azután lealacsonyította a majom képmásává,

később a szociológia a társadalom képmásának tekintette, amely formálja és a mindenkori környezet termékévé teszi,

végül az ember ma már egyáltalán nem „képmás”. Az emberképnek az ember által tönkretételét aligha lehet ennél pontosabban és szemléletesebben megfogalmazni!” Kuhn Wolfgang: A darwinizmus buktatói. Egy évszázados tévedés vége. Kairosz 2006.

 

Az evolúciómodell alapján összeállított biológiai emberkép/embertan lényege:

 • Az emberek ősei az állatok.
 • Az ember minden tekintetben az állatokra hasonlít.
 • Az ember az állatvilág része, főemlős, „csupasz majom”4, a „harmadik csimpánz”5.
 • Az emberben lévő gonoszságot az állat-ősöktől örököltük, így nem vagyunk értük felelősek.

A felsorolás nem az önbecsülést, hanem az értéktelenséget árasztja magából. Ez az emberkép az emberi méltóság teljes megfosztását eredményezi.

Bővebben: 6.

 

 

4. Ellentmond a Bibliának

 

Ha nem Ádám és Éva, (vagyis egy tényleges férfi és nő) volt az emberiség őse, hanem egy csoport majom, akkor hazudik a Biblia!

Ha nem Ádám és Éva bűne volt az első bűn, akkor mi értelme a Bibliának?

 

A teisták hisznek abban, hogy igaz az evolúciómodell, de elismerik, hogy sok helyen át kell írni a Bibliát. Arra, hogy melyik Bibliavers maradhat és melyik nem, valamint hogyan kellene átírni a Bibliát, nem tudnak felelni.

 

A Biblia 66 könyvéből 60-ban van valamilyen utalás a teremtésre, Teremtőre. Vegyünk egy kevésbé ismert könyvet, Ámós prófétáét.

4. fejezet 13. vers:

„Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnallá teszi a homályt és a föld magaslatain lépked, annak neve: az Úr, a Seregek Istene.” IMIT

5. fejezet 8. vers:

„Aki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot (Orion csillagkép) teremtette; aki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; aki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.

9. fejezet 6. vers:

„Aki megépítette az égben emeleteit, és boltozatát a földre alapította; aki előhívja a tenger vizeit s kiönti azokat a földnek színére: az Úr az ő neve.”

 

Ha igaz az evolúciómodell, akkor a fenti bibliaversek hibásak, mert nem Isten, hanem a vak természeti erők műve a:

 • hegyek,
 • szél,
 • hajnal,
 • alkony,
 • csillagok,
 • napszakok, nappal és éjszaka,
 • égbolt,
 • víz földön belüli eloszlása.

Az evolúciómodell szerint a Biblia megbízhatatlan a természettudományok (fizikai világ) területén, így (valószínűleg) minden másban is az. Megteremti és fenntartja a gyanakvás, fenntartás, mérlegelés, előítélet légkörét, vagyis a hitetlenséget.

A Biblián keresztül Isten utasítja az emberiséget, hogy gyönyörködjön a törvényében, beszédében, bizonyságaiban, vagyis a Bibliában. Pl.: Zsoltárok könyve 1:2 Az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ha a Biblia megbízhatatlan, mert tele van hibával, akkor nem lehet benne gyönyörködni.

 

A Biblián keresztül Isten azt mondja az embereknek, hogy gyönyörködjönek Őbenne. Ha a Biblia tele van hibával, akkor nem lehet a Biblia Istenében gyönyörködni!

Zsoltárok könyve 73:25-26 „Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!” Ilyenfajta bizalom, csak egy tökéletes, teljesen megbízható Isten felé alakulhat ki az emberben.

Ha úgy gondolom, hogy a Biblia nem tökéletes, hanem egy állandóan „javítandó dolgozat”, és én vagyok a „javító tanár”, akkor az soha nem lesz táplálék, mérőzsinór számomra.

 

 

5. Tagadja az embergyilkos létezését

 

Az evolúciómodell azt hirdeti:

 • Nincs szükség Teremtőre.
 • Nincs Isten.
 • Nincs természetfeletti, nincs semmilyen égi lény, pl.: Sátán, jó és/vagy gonosz Angyalok. Ezeket csak a buta, maradi, babonás emberek képzelik, de a modern, bölcs, tanult, okos, menő emberek ilyenben nem hisznek. 
 • A Biblia megbízhatatlan a természettudományok, vagyis a fizikai világ területén.
 • A fizikai világ az egyetlen világ. (Kimondva vagy kimondatlanul ez is hozzá tartozik: aki másban is hisz, az buta, babonás ember, aki hamarosan eltűnik a Földbolygóról.)

Darwin: „Nagyapánk az ördög egy pávián alakjában.” (Darwin: Az indulatok kifejeződése embereknél és állatoknál.) – Az ilyen mondatok nevetségessé teszik, szégyellni való dologgá silányítják a bibliai hitet-, és világnézetet.

Az evolúciómodell tagadja az embergyilkos létét, ezáltal védtelenné, kiszolgáltatottá teszi az emberiséget. Ha nincs Sátán, (ellenség, embergyilkos, vádló, stb.) akkor az Efézus 6:10-17 és a hozzá kapcsolódó mondatok haszontalan mese, vagy agyalágyult képzelgés.

 

 

6. Kioltja az emberben az istenfélelmet

Richard Dawkins szerint:

 • Nincs Teremtő, nem létezik örökkévaló törvény.
 • Nincs jó és rossz, nemes és gonosz, csak a könyörtelen, vak közöny létezik.

Az evolúciómodell lerombolja az istenfélelmet, mert azt hirdeti, hogy nincs Isten, ezért tetteink, gondolataink soha nem lesznek megítélve.

Az emberek hozták a törvényeket, embereknek is kell megváltoztatni azokat az éppen aktuális érdekeknek/hatalomnak megfelelően.

Az evolúciómodell szerint az élet utáni életben való reménykedés butaság. Az agresszív ateisták szerint a bibliai hit egyenesen káros, akadályozó, haladásellenes, sőt maga a gonoszság.

 

 

7. Hamis Istenképet közvetít

 

Ha nem Ádám és Éva bűne miatt jött be a halál, betegség, szenvedés, könyörtelenség az emberiség életébe, akkor igazuk van az ateistáknak és a Biblia Istene gonosz, kísérletező Isten!

 

Részlet az Encyclopaedia Britannica 15. (1974) kiadásából:

Az „Evolúció” címszó utolsó szakasza. „Darwin két dolgot tett:

kimutatta, hogy az evolúció bizonyított tény, és ezért megcáfolja a teremtésről szóló bibliai legendákat, és azt, hogy az evolúciót előidéző ok, a természetes kiválasztódás automatikusan történt, minden isteni beavatkozás vagy terv nélkül.

 

Ezenkívül: ha mégis létezett egy terv, akkor az nagyon rosszindulatú lehetett, mivel az sok szenvedést és fájdalmat okozott embernek és állatnak egyaránt.” Sir Gavin de Beer, British Museum.

 

Az új (agresszív, harcos, térítő) ateisták egyenesen gonosz, szadista, örült istennek tartják, a Biblia Istenét, ezért küzdenek ellene verbális és fizikai erőszakkal, tudományos, média, politikai, stb. kirekesztéssel, közönnyel, hazugsággal és undorral.

 

 

8. Összegzés

 

 

Az evolúciómodell következménye:

 • 2016-ban a Spektrum csatornán hangzott el: 50 éve tanítjuk az evolúciót, és az ateisták aránya 0 %-ról 50 %-ra emelkedett. A következő 25 év elég lesz, hogy ez az arány 50-ről 100-ra emelkedjen.
 • A Skandináv egyházban nem volt szükség 50 évre, ott sokkal kevesebb idő elég volt arra, hogy az egyház(ak) létszáma a felére csökkenjen az evolúció oktatásának hatására.
 • Az evolúcióval foglalkozó felmérések egyértelműen kimutatják, hogy a kereszténység, a Biblia és a Biblia Istenének elutasításának legfőbb oka az evolúciómodell okozta hitehagyás.
 • A felmérések azt mutatják, hogy még a magukat bibliai hívőknek tartók többsége is elhanyagolja az imádkozást, a szellemük/lelkük, szívük gondozását, az embergyilkos elleni védekezést, valamint az Istennel való személyes kapcsolat ápolását.

 

 

Az evolúciós-hitvilág ezt sulykolja az emberiségbe:

A hit neve

Alapja

Az alap megbízhatósága

Ateizmus

Evolúciómodell

Megbízható, tudományos, a jövő záloga

Bibliai hit

Biblia

Megbízhatatlan, tudományellenes, fölösleges

 

A valóság pontosan az ellenkező:

A hit neve

Alapja

Az alap megbízhatósága

Ateizmus

Evolúciómodell

Ellentétes a természeti törvényekkel, matematikailag lehetetlen

Bibliai hit

Biblia

Megbízható, tudományosan igazolható

 

 

Itt az ideje, hogy ne az evolúciós hitvilág legyen 

a világ és az egyház első számú 

apostola, tanítója, evangélistája, pásztora és prófétája, 

hanem Jézus Krisztus és a Biblia!

 

 

 

 

  

9. Jegyzetek, irodalom

 

1. Újdarwinista gondolkozásmód. Szintézis: összefoglalás, egységbe foglalás, egység. A darwinizmust felváltó új darwinista eszmerendszer, egységes gondolatvilága.

 

2. Evolúciómodell matematikai képtelenségeiről:

Dr. Farkas Ferenc: Egy kis matematika

Dr. Baumgardner: Képes-e a véletlen molekuláris kölcsönhatás életet létrehozni?

Wistar Szimpózium

Luskin: Matematikusok és az evolúció

Matematika

Kolrep: Idő és a kifáradt véletlen

 

Repülő üvegdarabok általi gyógyítás valószínűsége.

Sok ember látott már tömegverekedést, repkedő széklábak, üvegdarabok, sörös-, boros- whiskyüvegek, stb. Tételezzük fel, hogy a szél felkapja és elszállítja ezeket Magyarország kórházaihoz, majd teljesen véletlenül pontosan azokon az ablakokon dobja be őket a kórházak ablakán, ahol a daganatos betegek vannak. A betört ablakok által újabb éles üvegek keletkeznek. Kicsi az esély, de elméletben elképzelhető, hogy ez a „számtalan” éles üveg pontosan úgy repül, hogy szakszerűen kiműtik az emberekből a daganatokat.

Nagyobb esélye annak, hogy egy tömegverekedés következményeként, az ország összes kórházában szakszerűen kiműtésre kerülnek az emberekből a daganatok, mint az evolúciómodellnek. A tömegverekedésből származó repkedő üvegdarabok, és széklábak általi műtéti beavatkozást senki sem tartja valószínűnek (valóságosnak, kivitelezhetőnek). Ezzel szemben az ennél kisebb valószínűségű evolúciómodellt sokan valóságosnak tartják. Ön szerint logikus ez?

 

 

3. Az evolúciómodell ellentmond a természeti törvényeknek, a kísérleteknek és a józan észnek:

A termodinamika első főtétele: Energiamegmaradás törvénye

A termodinamika második főtétele: Entrópia

Információelmélet

Rendszerelmélet, rendszertechnika

Mikrobiológia

 

Részlet Gleason L. Archer: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata. (KIA 2000) című könyvből:

„Darwin generációja erősen hitt abban, hogy a következő korok szélesebb körű geológiai és biológiai kutatásai rátalálnak azokra a köztes állapotokra, melyek áthidalnák a különböző rendek és törzsek között húzódó szakadékot. De a legtöbb 20. századi tudós belefáradt a keresésbe.

Austin H. Clark például megjegyezte, hogy „egyáltalán nem bukkantak rá az állatok nagyobb csoportjai, mint pl. a gerincesek, a tüskésbőrűek, a puhatestűek, és az ízeltlábúak közötti átmeneti állapotokra.” Mégis ezt mondja: „Ha hajlandóak vagyunk elfogadni a tényeket, el kell hinnünk, hogy ilyen köztes formák soha nem is léteztek, illetve hogy ezek a nagyobb csoportok kezdettől fogva ugyanolyan kapcsolatban álltak egymással, mint ma.”

Ugyanígy G. G. Simpson arra mutat rá, hogy a paleontológia tanúsága szerint az emlősök ma ismert, harminckét rendje elég hirtelen jelent meg. Tőle származik a következő megállapítás is: „Minden rend általunk ismert, legkorábbi és legprimitívebb egyedei már rendelkeznek a rendre jellemző, alapvető jellemvonásokkal, és egyáltalán nem tudunk arról, hogy lett volna nagyjából folyamatos átmenet az egyik rendből a másikba.” 230-231. o.

 

4. Desmond Morris: A csupasz majom

Íme, így viselkedik a csupasz majom, a teremtés csúcsán – szeret, dolgozik, háborúzik. Ismerjük meg az embert olyannak, amilyen valójában: a majmok rokonának. Láthatjuk udvarolni, párzani, aludni, játszani, de megismerhetjük társasági viselkedését és tisztálkodási szokásait is. Desmond Morris klasszikussá vált könyve Darwin mesterműve, A fajok eredete szellemiségében nem bukott angyalként ábrázolja az embert, hanem mint egy majmot, amely bámulatra méltó rugalmassága, energiája és képzelőereje miatt felemelkedett, de akkor is csupán egy állat, amely könnyen elfelejti, honnan származik.

A csupasz majom mélyreható betekintést nyújt az ember eredetébe, nemi életébe, szokásaiba és az állatvilághoz fűződő, döbbenetes kapcsolataiba. Klasszikus ismeretterjesztő mű, amely egyszerre provokatív, érdekfeszítő és időtlen.

,,Morris könyve népszerű humánetológia, összefoglalja azokat az ismereteket, amelyeket az emberi viselkedés biológiai tényezőiről az etológia nyújthat.” Dr. Csányi Vilmos

 

5. Jared Diamond: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása (1991)

How our animal heritage affects the way we live. (Hogyan befolyásolja az állat-örökségünk az életmódunkat.)

The Evolution and Future of the Human Animal. (Az emberállat evolúciója és jövője.)

 

6. Az alábbi két könyv részletesen foglalkozik az emberi identitás szándékos tönkretételével:

Kuhn Wolfgang: Állat és angyal között. Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet Kairosz. 2007.

Reninhard Junker: Jézus, Darwin és a teremtés. Miért fontos a keresztények számára az eredet kérdése? Evangéliumi Kiadó.

 

7. Az evolúció igaz, a Biblia mese. Ez az egyik szlogen az ateista tüntetéseken. (Magyarországon is.)