Békés Gáspár forradalma az ész ellen

 

 

Békés Gáspár forradalma a természettudományok1 és az ész ellen

 

 

Előzmény: Békés Gáspár ateista2 aktivista3 szerette a keresztényeknek „osztani az észt”.

 

Egy agresszív ateistának először is olyan „apróságokat” kellene bizonyítania, hogy: 

  • létminőségében több mint egy habzó kóla,
  • miért kellene személyi igazolványt kapnia,
  • miért lehet vezetői engedélyt kiállítani egy agresszív ateista részére,
  • képes a logikus gondolkodásra.

 

 

 

Egy agresszív ateista miért több mint egy habzó kóla?

 

 

Az ateisták nagy része szerint nincs lélek, csak anyag létezik. Úgy gondolják, hogy a mindenható anyag egy része az agy, a tudat pedig az agy egyik megnyilvánulása. Ennyi az ember és kész. Egy zacskó kémiai elem, melynek értéke 20 dollár, vagy 3,5 font, mikor éppen mennyi. Az emberhús kilója 1988-ban 350 német márka volt4.

 

Az ateisták szerint önazonosságuk, énképük, egyéniségük, pusztán fizika, kémia, és idegtudomány. Gondolataik, érzéseik az agyuk környezetre adott fizikai válasza. Nincs szabad akaratuk, minden kizárólag a DNS-ük tánca.

A tudat, emlékezés, ember, stb. kérdések az eredetviták állandó témái. Doug Wilson-Christopher Hitchens vitáiban ez a kérdés, így is megfogalmazódott:

az ember nem több, mint egy habzó kóla.

 

 

 

 

Egy ateista miért kapjon személyi igazolványt? 

 

 

Az ateisták szerint az élőt és az élettelent ugyanazok az atomok és erők működtetik. Az atomok véletlenszerű mozgása adja az élőt is meg az élettelent is, ezért nincs semmiféle teremtő Isten.

Az agresszív ateisták váltig állítják, hogy ők létminőségükben nem többek, mint egy asztal.

De akkor miért kérnek személyi igazolványt? 

Egy asztalnak, vagy kólának sem állítunk ki személyi igazolványt. 

 

 

 

Egy agresszív ateistának miért legyen vezetői engedélye?

 

 

Senki sem védekezik a bíróságon így: 

 

A Vízművek szivattyúját azért adtam el, mert biztos voltam benne, hogy az csak a természeti erők munkája, ezért gondoltam, hogy senkinek sem fog hiányozni. 

 

Az ELMŰ vezetékhálózatát pedig azért vittem haza, mert azt hittem a szél és az idő hozta létre. 

 

Az olajvezetékben lévő olajat meg azért adtam el, mert szerintem az csak úgy magától előállt.

 

Hogy a gázcsöveket miért adtam el? Mert azokat meg a szerencse hozta létre.

 

A netes kábelek is csak úgy maguktól keletkeztek, hát miért ne vittem volna haza azokat? 

 

Az agresszív ateisták sem védekeznek így. Miért? 

Mert könnyű felismerni a természetes és mesterséges közötti különbséget.

Ezek után felmerül a jogos kétely: Ha az agresszív ateisták a sejtben lévő tervezettséget nem ismerik fel5, akkor a közlekedési lámpák több nagyságrenddel kisebb tervezettségi fokát vajon felismerik? 

 

A következő probléma a felelősség kérdése

 

Az agresszív ateisták váltig állítják, hogy ők létminőségükben nem többek, mint egy asztal, és nincs szabad akaratuk, nem ők döntönek, hanem a DNS-ük. 

Ha nincs szabad akaratuk, akkor büntethetőségük sincs, kártérítést sem tudnak fizetni. 

 

De akkor miért kérnek vezetői engedélyt?  

 

 

Képes egy agresszív ateista 

a logikus gondolkodásra?

 

 

Az ateizmus, olyan eszme- és hitrendszer, amelyben előre kizárják az összes eredet kérdésben az intelligens okot. A Világegyetem, anyag, energia, információ, tér, idő, élet, ember, tudat, matematika, természeti törvények, logika, körforgások (nitrogén, foszfor, stb.) az első mozgás, stb. keletkezésében csak olyan:

  • kutatást,
  • módszert,
  • eszközt,
  • okot, és
  • eredményt engednek meg, és tartanak tudománynak, amely a „Lenin-féle tudományművelésnek” megfelel.

 

Az ateisták a redukcionista álláspontot képviselik, miszerint: 

 

A festmény kizárólag anyag, vagyis keret, vászon és különböző színű festékek. A festmény egyszerűen az anyag tulajdonsága.

 

A televíziókészülék pusztán atomok, vezetékek, elektromos áram összefüggő és bonyolult rendszere. Ha megszűnik az áram a Célszemély című filmsorozat sem látható többé a képernyőn. Tehát csak anyag van. Többek között ezzel magyarázzák a lélek nem létezését. Nincs lélek, mert ha a TV készülék elromlik, a film sem nézhető tovább.

 

A könyv is csak papír és festék. Szerintük ennyiből áll a japán-magyar szótár.

 

 

Ez a megközelítés (hitrendszer) annyit ér,

mint a szakácsot a vasárnapi ebédben keresni.

 

 

Számukra kizárólag csak az anyag-energia-információ-tér-idő Világegyetemen belüli ok, okozat, erő létezik, és ehhez a hiedelmükhöz válogatják össze az adatokat, tényeket, eseményeket és az eredményeket.

 

Amikor egy ateista, az anyagi módszerrel és eszközzel szerzett ismereteire támaszkodva, az anyag-energia-információ-tér-időn Világegyetemen kívüliről nyilatkozik, és 100%-ban kizárja a tervező létét, miközben a húrelméletről, multiuniverzumról, a semmiről, sőt az abszolút semmiről6 elismerő nyilatkozatokat tesz, vajon logikusan cselekszik? 

 

Amikor egy agresszív ateista a teremtő Istenről, és benne hívőkről gúnydalokat zeng, miközben hirdeti, hogy az abszolút tudomány ez: a semmi (abszolút semmi), a semmi által, a semmiben (tér) a semmi egy pontján (hely) semmikor felrobbant. 

Ön szerint ez logikus gondolkozás? 

 

 

 

Összegzés:

 

Az eredettel kapcsolatban az ember maximum agnosztikus lehet, bár ez sem észszerű, mivel az összes tudományterület a teremtő Istenre mutat. Ezért üzenheti a Biblián keresztül az emberiségnek a teremtő Isten:

 

Ami megismerhető Istenből, az a szemük előtt van, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Mert ami láthatatlan benne: örökkévaló ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásaiból megérthető és meglátható. Ezért nincs számukra mentség.7 

 

 

 

 

 

Megjegyzések:

 

1. A tudományterületeket a 169/2000. Kormányrendelet csoportosítja.

 

 

2. Ateista

Sokfajta ateista van. Egyik csoport a tisztességes ateista, aki nem hisz Isten létezésében, de más hitét tiszteletben tartja. Van olyan ateista, aki nem akar a teremtő Istenben hinni és dührohamot kap Isten és a teremtés említése hallatán. Tehát az ateizmus nagyon széles hitrendszer. Békés Gáspár az agresszív ateisták táborába tartozó személy. Ide olyan tisztességtelenül érvelő személyek tartoznak, mint Richard Dawkins, Sam Harris, Peter Atkins, Christopher Hitchens, Lawrence Krauss. Jelen írás az agresszív ateisták érvrendszerét felhasználva mutat rá hiedelmeik tarthatatlanságára.

 

 

3. Ateista aktivista 

Az identitásválságban szenvedő személyek jellemzője, hogy nem „valakik”-ként határozzák meg magukat, hanem úgy hogy mi, vagy ki nem. Az ateista nem önálló személy, hanem valami nélküli lény. 

 

 

4. Az emberhús kilója 350 német márka.

Kuhn Wolfgang: Állat és angyal között. Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet Kairosz. 2007. 4. fejezet 36-42. o.

 

5. A sejt tervezettségéről két rövid idézet

 

Orgel Lesli amerikai biokémikus, evolucionista, Kalifornia Egyetem:

„A modern sejt membránjai csatornákat és szivattyúkat tartalmaznak, melyek pontosan ellenőrzik az anyagok kézbesítését és eltávolítását, az anyagcsere produktumait, a fémek ionjait stb. Ezek a szakosodott csatornák speciális fehérjéket tartalmaznak, olyan molekulákat, melyek az élet evolúciójának kezdeti szakaszában nem létezhettek.” Darwinism at the Very Beginning of Life, New Scientists, 1982.04.15.

 

Dose Klaus német biokémikus, Johannes Gutenberg Egyetem biokémiai intézetének vezetője:

„A biológiai információ, azaz a génekben rejlő információ eredetének kérdése továbbra is rejtély. Még az információ tárolására szükséges anyagi építőelemek sem képződhetnek maguktól. Számos sikertelen kísérlet után ma már valószínűtlennek tekinthető az egyszerű nukleotidok, és a replikáció-képes polinukleotidok spontán képződése a prebiotikus Földön.” „International Society for the study of the origin of Life”, Conf., Mainz, 1983.

 

Bővebben: Teremtés vagy evolúció honlap

 

 

 

6. Abszolút semmi, tökéletesen semmi, a “semmi” filozófiai értelemben.

Peter W. Atkins, oxfordi egyetemi tanár:

 

„Először volt a kezdet. Kezdetben nem volt semmi. Tökéletes semmi, nem csupán üres tér. Nem volt tér, idő sem volt; mivel ez az idő előtt volt. A mindenség puszta volt és üres. Véletlenül kis ingadozás támadt, és egy semmiből kiemelkedő, saját átrendeződéseiből létére találó porcsomó időt határozott meg. Egy minta véletlen kibontakozása azt eredményezte, hogy a semmiből, az egybeforrott ellentétekből létrejött az idő. Az abszolút semmiből minden beavatkozás nélkül lenni kezdett a kezdetleges lét… Csodának tűnhet, hogy ilyen világegyetem éppen az erők alkalmas választásával jön létre. Azt gondolhatnánk, hogy szükség volt valami beavatkozásra. Ám semmi lényeges nem marad megmagyarázhatatlan. Még nem látunk elég messze, hogy eldöntsük, melyik a helyes magyarázat, de bízhatunk benne, hogy nem volt szükség beavatkozásra. A véletlen megtehette azt a szívességet, hogy megfelelő erősségű kölcsönhatásokat alakított ki.” Atkins: Teremtés. Gondolat. Bp. 1987. 133. és 137. o.

 

 

7. Biblia Róma levél 1 fejezet 19-20 versek fordítások:

Mert ami Istenből megismerhető, nyilvánvaló előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Mert ami benne láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség számukra.

 

Hiszen az, ami láthatatlan benne: örök ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra.” ujszov.hu

 

„20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους,”

„Hiszen az, ami láthatatlan benne: örök ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhető.”

 

„Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra.Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük.” MBT

 

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Pár hosszabb feliratos videó:

 

Az Evolúció Akhilleusz sarkai (halálos pontjai) című film

 

Az evolúcióelmélet tudományos lebontása

 

Lee Stobel: Nyomozás egy teremtő után The Case for a Creator 

 

o – o  o – o 

 

Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog, de csak az ateisták, templomi ateisták és a tudományos bálványimádók hiedelemvilágában

 

 

Az Evolúció Akhilleusz sarkai (halálos pontjai) című könyv 3. fejezete: Az élet eredete

 

 

 

Teremtéstudomány honlap, ezen belül különösen: 

Idézetek

Könyvek

Videók

Honlapok

 

 

Vissza a valósághoz munkacsoport 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. 02. 10.

 

P. I. K.