Készek legyetek megfelelni

 

 

Készek legyetek megfelelni, 

a botor vitatkozásokat kerüljétek, és

jóindulatúan korrigáljátok az ellenszegülőket

 (rövid verzió)

 

 

 

Készek legyetek megfelelni

 

„Mindig kész legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” 1Pét 3: 15b

 

A botor vitatkozásokat kerüld

 

„A botor és gyerekes vitatkozásokat kerültek, tudva, hogy azok háborúságokat szülnek. Az Úr szolgája nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. ” 2Tim 2: 23-24

 

 

Szelíden fenyíti az ellenszegülőket

 

„Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, és felocsudnának az Ördög tőréből, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára. ” 2Tim 2: 25-26 

 

 

 

Salamon tanácsa:

 

„Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos; 

Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt.” Péld 26:4-5 

 

Ez két egymásnak ellenmondó tanács, hogy lehet végrehajtani? A megfelelő helyzetben a megfelelő tanácsot kell betartanunk.

 

 

Hogyan tette ezeket Jézus

 

 

Jézus és Heródes

 

Nem felelt neki – Lukács 23.8.

 

Jézus és Pilátus 1.

 

Nem felelt neki – János 19.10. 

 

 

Jézus és Pilátus 2.

 

Beszélgettek – János 19.11.

 

 

 

Rettentéssel is

 

Júd 1:21-23 Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.

 

 

 

Senki sincs kizárva az üdvösségből!

 

 

Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül. Róma 10.13

 

 

Róm 10:13-17 Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 

Mimódon hívják azért segítségül [azt], akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig [abban], aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?

Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

 

Hogyan térne meg valaki, ha nem beszélünk vele?

 

 

Máté 28:18-20 Jézus Krisztus mondja: 

„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

 

“Tegyétek tanítványokká a népeket” – itt még lehet kiskaput keresni, hogy ennek meg annak, ja és annak sem szólom az Igét.

 

Márk 16:15-20 Jézus Krisztus mondja:

Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

 

 

“Minden teremtésnek” – a kérdés eldőlt. 

 

Hirdessük a tiszta evangéliumot.