Igaz a Biblia

 

Igaz-e a Biblia?

Igen, igaz!

 

Mottó:

A Bibliából tudjuk meg, hogy Isten:

szerethető, megbízható, jó és kedves,

méltó arra, hogy rábízzuk az életünket.

 

 

Igaz-e a Biblia? Egyre több ember teszi fel ezt a kérdés, és sok Bibliát olvasó ember is keresi erre a választ. Ha valaki nem egy szavas válaszra kíváncsi olvassa végig az alábbi cikket. A fenti kérdés nyelvtanilag nem eldöntendő kérdés, hanem nyitott kérdés1 vagyis a válasz kifejtést és gondolkozást igényel. A kérdés megválaszolásához több dolgok kell tisztázni. 

Tartalom:

1. Ki Jézus Krisztus?

2. Mi a Biblia?

 • Isten mérőpálcája
 • írott mű

3. Mi a Bibliafordítás?

 • emberi mű,
 • a fordítók értelmezése,
 • szűkítés.

4. Hogy kell érteni, hogy a Biblia, Isten Szava?

5. Mit jelent a Biblia szó szerinti értelmezése?

6. Külön kell választani a Bibliát és a bibliaértelmezést

7. Összefoglalás

8. Ajánlás

Jegyzetek

 

 

 

1. Ki Jézus Krisztus?

A keresztyén hit alapja, Ő az Élet, Ő a Megváltó! A benne való élet, a vele való kapcsolat az örökélet. A kereszténység legmélye nem egy vallás, szavak, gondolkodásmód, viselkedési forma, ceremónia, szokás, kultúra, hanem egy valódi (élő) kapcsolat2 Istennel. Számítok Istenre és Isten is számít rám, együtt teszünk, vagy nem teszünk dolgokat. Jézus Krisztusról a  Biblia egyik leírása:

„Akié a Fiú, azé az élet:

akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” 1Ján 5:12

 

 

2. Mi a Biblia?

 

A keresztyén élet alapja, és mérőpálcája.

A keresztyén hit egyik rendkívül fontos alapja.

Az ember nem fizikai részének (szellemének és lélekének) fő tápláléka.

 

 

Biblia = Isten mérőpálcája

A Biblia, Isten mérőléce/vonalzója, ezért minden eseményt, történést, jellemet, cselekedetet, szót, gondolatot, mulasztást a Bibliához kell mérni, ezzel kell összevetni. Nemcsak összehasonlítani kell a Bibliával ezeket, hanem amennyire rajtunk áll össze kell egyeztetni vele. Pl.: „Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.” Róma 12:18

 

Semmit sem kell kitalálni, mert a Biblia megadja a választ mi a:

 • szeretet, 
 • hit,
 • igazság,
 • élet,
 • engedelmesség,
 • bűn,
 • törvény,
 • hogyan kell dolgozni (pl.: mi a munkavállaló feladata),
 • hogyan kell munkaadónak lenni,
 • hogyan kell gyermeket nevelni, stb.

 

Megadja a választ, olyan nehéz kérdésekre:

 • hogyan történt a teremtés,
 • hogyan kell viselkedni egymással,
 • miért van szenvedés, igazságtalanság, bűn, halál.

 

A Biblia fontos és különleges könyv, mert:

 • Megismerhető belőle Isten. Ki Ő, milyen Ő, mit szeret, mit nem szeret, mit gyűlöl.
 • Ebből tudjuk meg, hogy Isten szerethető.
 • Megtudható Isten véleménye a dolgokról, folyamatokról.
 • Feltárulkozik a jövő.
 • Biztos képet kapunk a túlvilágról.
 • Megtudjuk belőle, hogyan kell Istenhez közeledni.

 

 

A Biblia, mint írásmű

Nagyon sok Biblia fordítás, töredék, leírás, utalás, stb. áll rendelkezésünkre. Ezek összehasonlításával és elemzésével foglalkozik a bibliai, istenfélő, istent-tisztelő szövegkritika, szövegelemzés.

Az istenfélő szövegkritika/szövegelemzés lényege: a bibliai szövegek, vagyis Isten által lediktált gondolatok, történetek, lehető legpontosabb megőrzése, átadása és közvetítése.

A szavak, mondatok legpontosabb visszaadására való törekvés során elénk tárul Isten gondolkozása, szívének vágya, céljai, akarata, jelleme. Megismerjük, mit szeret és mit gyűlöl a teremtő Isten. – Az istenfélő szövegkritika/szövegelemzés egy rendkívül fontos és nemes tevékenység, mert rámutat, hogy a Biblia Istene jó, szerethető és megbízható!

 

 

A Szentírás általánosan elfogadott héber ill. görög szövege:

 • héber és arám nyelvű része: Stuttgarti Héber Biblia,
 • görög nyelvű része: Nestlé – Aland3 illetve a Wescott & Hort szövegek.

 

Nemzetközileg ezek a kiindulási alapok. Ezek a szövegek igazak, megbízhatóak, elfogadásra és tiszteletre méltóak. – Egy szóval: hiteles!

 

Többek között 

azért kell pontosan fordítani a Bibliát, mert abból megismerhető, hogy a Biblia Istene szerethető!

 

 

3. Mi a Bibliafordítás?

 

A héber, arám, görög szövegek más nyelvre való fordítása. 

Bibliafordítás lényege: minden ember az anyanyelvén olvassa Isten gondolatait, azokat a szavakat, történeteket, amiket Isten fontosnak tartott megörökíteni.

 

 

Mi jellemzi a bibliafordításokat?

 • emberi művek,
 • minden fordítás értelmezés,
 • minden fordítás szűkítés.

 

 

Emberi művek

Emberek készítik, ezért lehet bennük hiba, tévedés, elírás. Sajnos van is, olyan fordítás, amiben hiba, illetve tévedés található. A fordításokkal kapcsolatban illik megnézni, hogy milyen kifogásokat szoktak tenni velük kapcsolatban.

(Vannak szándékos félrefordítások, ezek a Biblia ferdítések. Sajnos Magyarországon is van ilyen fordítás pl.: a „Jehova” fordítás, aminek jellemzője: Jézus Krisztus istenségének szándékos tagadása.)

 

 

Minden fordítás értelmezés

Ettől egyetlen fordító, vagy fordító bizottság sem mentes. Miért?

 

El kell dönteni, hogy:

– Szó szerinti vagy tartalmi fordítást4 szeretnénk készíteni.

– A pontosság vagy az olvashatóság a fontosabb? A tükörfordítás sok esetben nagyon nehezen olvasható.

– Hagyományos (régi nyelvezetű) vagy az adott korhoz (pl.: 2020 Magyarország) igazodó szavakat, kifejezéseket használjunk.

– Az eredeti nyelvben szereplő szó melyik jelentését fordítjuk le.

– Használunk vagy nem alkalmazunk vagy a fordítás nyelvén használt szakrális/vallási szót. Pl.: a görög szodzó szónak 8 jelentése van, magyarul ezt a nyolc jelentést „vonták össze” az üdvösség szóban. Viszont így sok embernek számára “elveszett” a szodzó szó valódi tartalma.

– A fordítás nyelvén nem létező nyelvtani kifejezést, vagy szabályt, hogyan adjuk vissza.

– A nehezen érthető mondatokat melyik értelmezés vagy felekezeti hagyomány (katolikus, református, stb.) szerint fordítsuk, vagy új módon fordítsuk a mondatot.

– Ha egy mondat nem egyezik meg a fordító(bizottság) hitelveivel, felekezeti tanításával, a Biblia igazságát, vagy a felekezeti tanításhoz való hűséget válasszák a fordítók. Előfordul, hogy a fordító(bizottság) a felekezeti tanítást választja.

 

Egy példa a fordítási lehetőségek sokaságára:

Az eredeti szöveg így szól: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk.

Viszont van, ahol nem ismerik a kenyeret, mert a mindennapi étel számukra a rizs. A fordítóbizottság egyik fordításban meghagyta a kenyér szót, és megjegyzésben megpróbálja elmagyarázni, hogy mi a kenyér, illetve mi a mondat értelme. Egy másik fordítás így szól: Mindennapi rizsünket add meg nekünk. Mindkét megoldás mellett vannak érvek és ellenérvek. Ön hogyan fordítaná ezt a mondatot, ebben az esetben?

 

 

Minden fordítás szűkítés

A héber, arám, és görög szövegek jelentéstartalma rendkívül gazdag, egyetlen fordítás sem képes ezt a gazdagságot visszaadni, ezért javasolt az eredeti nyelvek tanulmányozása, valamint jó szótárak/programok, és kommentárok használata. Érdemes minél több jó szintű bibliafordítást tanulmányozni.

Aki megteheti, olvasson más nyelven is Bibliát. Angol, spanyol, orosz, német, stb. nyelveken nagyon jó fordítások találhatóak. Ezek segítenek nekünk a Biblia, vagyis Isten üzenetének megértésében. A Biblia megismerése időráfordítást, és fáradságot igényel, kb. annyit, mint az írás vagy számolás elsajátítása. A prédikátoroknak ennél több fáradságra van szükségünk a Biblia alapos és átfogó megismeréséhez, kb. annyira, ami egy nyelv elsajátításához szükséges.

 

A Biblia megismeréséhez, pláne megértéséhez és megtartásához elengedhetetlen a Szentháromság harmadik személyének5 segítsége.

 

 

Aki a Bibliát fordítja, vagy szólja, Istent képviseli!

 

A Biblia fordítása, illetve a Bibliáról, Istenről való bármilyen fajta kommunikáció (írásban, beszédben, tettben, mulasztásban) hatalmas megtiszteltetés, de elképesztő felelősség is. Bárki, aki a Bibliát fordítja, vagy szólja, Istent képviseli! Ezt lehet jól és rosszul tenni. Lehet tiszta és helytelen motívumból tenni.

 

 

 4. Isten Szava, nem Isten Szava?

A Biblia Isten beszéde?

 

Hogy kell érteni, hogy a Biblia Isten szava? Vegyünk egy viszonylag kevés szereplőből álló könyvet, a Jób könyvét. Ebben a könyvben az alábbi személyek beszélnek:

 • Isten,
 • Sátán,
 • 4 hírt adó szolga (első: ökrök és szamarak elrablása, második: juhok veszte, tevék elrablása, fiak és leányok vesztéről),
 • Jób,
 • Jób felesége (Átkozd meg az Istent, és halj meg!),
 • Jób három barátja (Elifáz, Bildád, Cófár),
 • Elihu.

Ez 12 személy. (Van még egy névtelen, szinte láthatatlan elbeszélő, magyarázó személy a történetben, pl.: Jób. 1.1-6 versek, de ezt most hagyjuk.)

 

A Biblia, nem olyan értelemben Isten szava, Isten beszéde, hogy csak Isten beszél benne!

Ne adjuk Isten szájába, Jób feleségének: “Átkozd meg Istent, és halj meg.” a szavait. Ezt nem Isten mondta, hanem Jób felesége, Isten ezt soha nem mondta Jóbnak, nem várta el tőle.

Amikor azt olvassuk a zsoltárokban, hogy “Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten.” ezt Dávid mondja, de megegyezik Isten véleményével.

Dávid panaszai, Dávid érzéseit fejezik ki, de mi is azonosulhatunk velük. Imádkozhatunk Dávid szavaival. Ez nagy segítség nehéz időben, nyomorúságban.

Jeremiás siralmaiból nemcsak Jeremiás érzéseit ismerhetjük meg, hanem Isten érzéseit is. De a magunk állapota is feltárulkozhat előttünk. Elképesztő gazdagság van a Bibliában. 

A Biblia gyakran elbeszél dolgokat, pl.: Jákób fiainak csalárd, hitszegő gyilkosságát. Ez nem Isten akarata volt, de ebből a történetből megismerhetjük, hogy mi Isten akarat a gyilkossággal, árulással, hűtlenséggel, stb. kapcsolatban. De a történet rávilágít az emberi gonoszságra, és még sok minden másra. 

 

A Biblia egyedülálló, mert maga Isten állította össze. Ebben a munkában Isten embereket használt, de övé a főszerep. Olyan ez, mint amikor a cégvezető lediktál egy levelet a titkárnőnek. Ki írta a levelet? A titkárnő, de mégis a cégvezető gondolatai vannak a levélben, és ő is vállalja a levélben foglaltakért a felelősséget. Így válik a Biblia egy „jogi-könyvvé”, mert ebből tudjuk meg, hogy Isten miket ajándékozott nekünk, Isten mit tett értünk!

 

 

A Biblia a világ legkülönlegesebb könyve, mert az egyetlen biztos forrásból tudhatjuk, hogy mi a teremtő-megváltó-megtartó-gondoskodó Isten véleménye, terve velünk emberekkel.

 

A Biblia megszületésének és fennmaradásának oka6: Isten.

A Biblia alapja: a teremtő Isten.

A Biblia egy kosár, egy segélycsomag, melyet a Mennyből maga Isten küldött le, amelyben minden szellemi, lelki, stb. segítség megtalálható, amire az emberiségnek szüksége van a földi életben. Ezeket a jó dolgokat Isten ingyen, ajándékként adja nekünk.

 

A Bibliában minden a mi okulásunkra, tanításunkra, védelmükre van leírva.

Az ember viselkedésének szabályai vannak benne rögzítve.

Ha az ember a teremtő- és megváltó Isten felé illetve embertársai felé megsérti a szabályokat, átlépett határokat, a kártérítési-, jóvátételi módok és lehetőségek itt vannak rögzítve.

 

A Biblia az élet használati utasítása.

Milyen más lenne a földi élet, ha a Bibliában szereplő dolgokat betartanánk.

Képzeljék el, hogy a Földön nem lenne egyetlen zár sem, mert senki sem lopna. Egyetlen biztonsági őr sem lenne, mert senki sem bántaná a másik embert, egyetlen rendész sem lenne, mert senki nem szemetelne. Kevesebb rendőr kellene mert senki nem ölne meg senkit! Képzeljék el a Földet gyilkolás és háború nélkül. – Ez Isten terve a Földdel és az emberiséggel. 

 

 

 

 

5. Mit jelent a Biblia szó szerinti értelmezése?

 

Senki sem gondolja, hogy Jézus Krisztus fa-, fém-, műanyag-, vagy üvegajtó, de Jézus igenis ajtó.

 

Senki sem gondolja, hogy Jézus Krisztus kő-, föld-, beton-, stb. út, de Jézus valóban út.

 

A Biblia (mint minden más könyv) tele van példázattal, képes beszéddel, stb.

Salamon (többek között) azért írta a példabeszédek könyvét, hogy tanuljunk belőle, és megértsük a példázatokat, bölcsek szavait. Példabeszédek könyve 1:6

Károli: Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.

IMIT: hogy értsünk példázatot s ékes beszédet, bölcsek szavait és rejtvényeiket.

Német: Hogy megértse a példázatot, és a képes beszédet, a bölcsek szavait és azok elrejtett, mélyebb tartalmát.

 

A Biblia nem a mai jogi nyelvet használja pl.: lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, fedezetelvonás, jármű önkényes elvétele, stb. A Biblia kevesebb szakszóval írja bűncselekményeket (pl.: lopás, szegények megkárosítása, jogos járandóság visszatartása) de amiket tartalmaz, azok a világ összes országának (büntető) jogrendszerében szerepelnek, mert ma is gonoszságnak számítonak, és büntetéssel sújtják azokat.

 

 

A Biblia nem a mai tudományos nyelvet használja, de amit leír, az bármelyik tudományágat is érinti az igaz. A Szentírás nem a mai tudományos szakzsargont alkalmazza, de mindig tévedés nélkül közöl dolgokat a valóságról. A Biblia a természettudományok területén is igaz, sőt sokkal előrébb jár, mint sok tudományág.

 

6. Biblia és értelmezése két különböző dolog

 

 

Biblia és annak az értelmezése minden esetben két külön dolog. A Biblia soha nem téved, de hogy éppen melyik Bibliavers vonatkozik egy adott helyzetre, illetve hogyan értelmezzük a különböző igeverseket, valamint mely igeverseket válogatunk össze az már emberi rész.

Ezt lehet jól, nagyon jól, vagy nagyon rosszul végezni. Lásd Jób barátait. Ők azt hitték odaillő igazságot mondanak, de Istennek más volt a véleménye. Ezért szükséges nagyon vigyázni az ítélkezéssel.

 

 

7. Válasz

 

 

A Biblia, Isten által szerkesztett könyv, amely teljesen megbízható.

Ez az abszolút megbízhatóság nem feltétlenül jellemez minden fordítás.

 

A Biblia igaz, de ez nem mondható el minden bibliaértelmezésre, magyarázatra, prédikációra, ezeket mindig össze kell vetni a teljes Bibliával.

 

A Biblia igaz, azt szó szerint kell elfogadni.

Hogyan tudom ezt megtenni? A Biblia értelmezéséről, magyarázatról egy alapos cikk, ami ebben segít: A bibliamagyarázatról

A méltán legnépszerűbb magyar fordítás a Károli fordítások, amikben 31.167 igevers szerepel. Ezek túlnyomó többsége rendkívül jó, műves, megbízható, de ajánlott más fordításokat is olvasni, mert így még jobban meg fogjuk ismerni Istent.

 

 

 

8. Ajánlás

 

 

Sok ember szeretné a Bibliára építeni az életét, de még nem teljesen biztos abban, hogy az igaz. Előfordul, hogy valaki megismerte Istent és megtapasztalta, hogy igaz a Biblia, de a média, oktatási rendszer, stb. hatására bizonytalanná vált ebben.

Javaslom Isten (újbóli) megismerését, felfedezését. Ha megismerem Istent, megismerem, hogy Isten megbízható, aki soha nem hazudik, megtanulok bízni a Szavában is, a Bibliában.

 

Minden istenfélő embernek vannak kérdései a Bibliával kapcsolatban, gyakran előfordul, hogy a Biblia egyes részei nem értelmezhetőek számára. – Ez természetes dolog. Ha valami aggaszt, nem érted, látszólag ellenmondás van a Bibliában (pl.: Izrael 12 törzsének a neve) keresd meg rá a választ. Kérdezd meg személyesen Istentől. Használd a Bibliakommentárokat, kérdez meg a testvérektől, keresgélj a könyvtárban, neten, előbb-utóbb megtalálod rá a választ.

 

Keress7, kutass, kiálts, ne hagyd abba a vizsgálódást, míg meg nem találod rá a választ, amíg a szíved meg nem nyugszik, amíg a szíved nem tanul meg bízni Istenben, és az ő Szavában.

 

Példabeszédek könyve 2:1-

Ha bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szavadat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.  Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.

 

 

 

Jegyzetek, irodalom

 

1. Nyelvtan

Az eldöntendő kérdésre a felelet kétféle lehet: igen vagy nem. A nyitott kérdés hosszabb, rövidebb kifejtést igényel.  http://nyelvor.c3.hu/period/1231/123108.htm

 

2. A kereszténység lényege az élő, személyes kapcsolat Istennel. Felkészülés a Menny nevű bolygón Istennel, angyalokkal, és a szentekkel való együttélésre.

 

3. Az ujszov.hu program szerkesztői írják:

A görög Újszövetség Nestlé – Aland kiadó által készített szövegváltozata 27. kiadása (GNT27).

A modern kutatók körében ez a Szentíráskiadás az új „Textus Receptus”: tudományos dolgozatban ebből szokás idézni. A mi Wescott & Hort szövegünkben szerzői jogi okokból (lsd. Tájékoztató) csak szövegkritikai jelekkel jelezzük, és lábjegyzetben értékeljük azokat a helyeket, ahol a GNT27 eltér a mi szövegvariánsunktól. Forrás: http://ujszov.hu/linkek

 

4. A Biblia fordítások négyes csoportosítása:

szó szerinti, optimálisan egyenértékű, dinamikusan egyenértékű, magyarázó körülírás.

 

5. Szentháromság harmadik személye.

A Szentlélek, Szent Lélek, szent lélek, még egységes neve sincs ennek a fordításnak, vagyis a Szentháromság harmadik személyének héber, arám, görög nyelven Szent Szellem a neve.

 

6. Az emberiség sokszor próbálta már a Bibliát megsemmisíteni, de soha nem sikerült neki, és nem is fog. Zsolt 24:1„Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.”

 

7. Segítség a kereséshez:

Szabó Ferenc: Bízhatunk-e a Bibliában?

Az új felfedezések a Bibliát igazolják

Vissza a valósághoz honlap.

Természettudományos kérdésekben: teremtéstudomány honlap.

 

Kérdés, észrevétel: teremtesvagyvk@gmail.com