Bozóki Dénes nyílt levele

 

MTA nyílt levél a választások alkalmából

 

Nyílt levél a Magyar Tudományos Akadémiához

 

Lélekrablók tudománya

 

Önök választások előtt állnak és bizonyára sejtik, hogy a változás elkerülhetetlen.

Veszélyben a materialista, evolucionista tudományuk.

Hirdetik és tanítják:

  • az élet véletlenszerű keletkezését az anyagból,
  • az emberré válást a darwini evolúció alapján,
  • az ember, mint anyagi lény születését és a halállal történő végső pusztulását.

Teszik mindezt úgy, hogy az evolúcióra immár 170 éve egyetlen bizonyítékot sem sikerült összehozniuk, a tudomány haladása pedig minden tételében megcáfolta azt.

Az egész elmélet egy zsákutca, mely szembe megy minden valószínűséggel és alapvető tudományos tézisekkel. Kudarcaikat látva Önök sorozatosan új elméleteket gyártottak az evolúcióról, melyek az óta is csak nevetséges kitalációk maradtak. Úgy látszik, hogy saját magukat illetően nyoma sincs a másoktól elvárt tudományosságnak, egzaktságnak. A más tudományfilozófiákat könyörtelenül elnyomják, képviselőiket pedig taktikusan összemossák a kóklerekkel és szemfényvesztőkkel, és kiközösítik, lejáratják őket.

Önök az externalista tudományfilozófia hívei, mely szerint : „Tudomány az, melyet a tudományos intézmények, a tudományos elit annak fogadnak el. Tudóssá pedig egy ember ezen közösségbe való befogadás rituáléja szerint lesz”. (Ez némileg emlékeztet engem a 22-es csapdájára). Az internalista tudományfilozófiában még elvárás volt a tudományos módszer logikai analízise és egzakt volta.

Darwin minden tudományos megalapozottság nélkül állította fel elméletét. Az ő idejében még nem létezett biokémia, sem genetika, és nem ismerték a sejt szerkezetét, ahogy a nagy tömegű információt tartalmazó DNS-t sem, vagy a fajok egymásba alakulásának lehetetlenségét sem.

A tudomány fejlődésével kiderült, hogy az evolúció molekulárisan is, informatikailag is lehetetlen. És ahogy az anyag képtelen információt teremteni, úgy képtelen gondolatot is teremteni.

Önök pedig újra és újra kitalált törvényeket húztak rá az elméletükre, mint például a genom egyszeri és hirtelen nagy változásai, aminek a mikéntjét ugyan nem tudják megmagyarázni, de az ilyen apróságokkal Önök nem foglalkoznak.

Önök 2008-ban „Állásfoglalás a Darwini evolúciós elmélet védelmében” címmel közzétették véleményüket, ebből emelek ki néhány idézetet:

… „(az MTA) elhatárolódik azoktól a tudományon kívüli elképzelésektől (pl. Intelligent design), amelyek a darwinizmus tudományosan megalapozott állításait támadják…” Félrevezető a mondat, mert a darwinizmusnak egyetlen egy tudományos értékű megállapítása sincs. Önök ezzel a kijelentésükkel a saját materialista tudósaik által  evolucionista lapokban megjelentetett hamis elméleteire hivatkoznak, így nem tesznek mást, mint hogy a saját elméleteiket tekintik bizonyítéknak. Már megint A 22-es csapdája?

   „A nézetkülönbség fő forrása a vallásos hit és a tudomány természetének félreértéséből… adódik” … ”míg a kreacionizmus egy teljesen hipotetikus dogmán és feltételezéseken alapuló elmélet”. …”a tudományok sem foglalkozhatnak hitbéli kérdésekkel”. Önök a csúsztatás mesterei: nem a hit bizonyítatlan, dogmatikus állításait kell vizsgálni, hanem a teremtéselmélet lehetségességét. 

Fel sem vetődik Önökben a gondolat misztériuma. A gondolat létezését valamennyien természetesnek tartjuk, de csak szubjektív (belső) bizonyítékunk van rá. Ha – mint az Önök tudománya állítja – a gondolat anyagi eredetű lenne, akkor műszereinkkel mérni, vagy legalább is detektálni tudnánk, mivel az anyag minden „rezdülését” tudjuk érzékelni a legalacsonyabbtól egészen a gammasugárzásig. De nem tudjuk. Ráadásul a gondolat leküzd minden távolságot és még a Faraday-kalitkán is áthatol. Vajon érdekes lehetne ennek a jelenségnek a tudományos vizsgálata? Igen, csak bizonyára nem az Önök számára, mert hová is vezetnének az ilyen irányú kutatások? Ez az oka, hogy a mainstream tudomány több tízezer jeles képviselőjének ez még nem jutott eszébe, mint ahogy az sem, hogy hogyan lehet képes az anyag szeretetet vagy gyűlöletet, örömöt és bánatot, vagy éppen tisztességet vagy álnokságot teremteni.

 

     Az Önök elmélete egy zsákutca, mely szemben áll minden valószínűséggel és tudományos alaptételekkel (pl. ok-okozat törvénye, termodinamika 2. főtétele), és amelyet mégis – valami „rejtélyes” oknál fogva – az emberiségre akarnak erőltetni. Materialista dogmatizmus. Kitartó álnoksággal létrehozták a materialista evolúció nevű áltudományt ferdítések és hazugságok tömkelegéből összetákolva.

     Inkvizíció a „tudomány” nevében az emberiség ellen, jól ismert balliberális módszerekkel és eszközökkel. Miért is foglalkoznának a teremtés kutatásával, hisz’ nem a világ valódi megismerését akarják.

     Az Önök célja egyértelmű: Isten elrejtése az emberek elől és a lelkek ellopása, mely az emberi társadalmak – és így nemzetünk – teljes lezüllesztéséhez vezet.

     Az Önök stratégiai szándéka és nemtelen eszközeik mélységesen sértenek emberi méltóságomban, és a leghatározottabban tiltakozom ellenük!

 

Elég volt!

 

Vádolom Önöket Isten és Ember előtt!

 

     Bozóky Dénes

      KÖZEMBER

 

  1. május