A bibliamagyarázatról

 

Nagyon sok felekezet és hívő szereti és tiszteli Istent, és az Ő Igéjét. Ezért meglepő, hogy Magyarországon a Biblia értelmezése a hívők között nagyon gyakran nem egységet, hanem megosztást hoz létre. Ennek a helyzetnek az egyik oka:

 

biblia_egyeb_filozofiak

Az eltérő

bibliamagyarázási

és értelmezési

gyakorlat.

 

 

 

 

 

Isten és az Ő Igéje minden esetben, teljesen megbízható.1.

A Bibliában nem egyes mondatok igazak, hanem minden mondata igaz.

A Bibliában nem csak néhány élethelyzetre van megoldás, hanem minden helyzetre van útbaigazítás, megoldás.

A Bibliában leírtak nem csupán egy népre, hanem minden emberre vonatkozik, függetlenül attól mely korban és a földbolygó melyik földrajzi pontján él.

 

Az alábbiakban szeretnénk néhány egyszerű, gyakorlati tanácsot adni a bibliamagyarázással kapcsolatban.

 

 

A Biblia a Bibliát magyarázza.

 

Alapvetően a Biblia megértéséhez nincs szükség másra, mint a Bibliában leírtakra való odafigyelésre és az abban való rendszeres elmélyedésre.

Ez nem azt jelenti, hogy a héber, arám, görög nyelvet nem kell tanulmányozni, hanem azt, hogy a Biblia olvasása elegendő az Istennel való személyes kapcsolat kialakítására, fenntartására, és a hit céljának eléréséhez a lélek (psziché) üdvösségéhez. Ha ez nem így lenne, akkor csak a héberül és/vagy görögül jól beszélő személyek juthatnának a Mennybe, de ez Istentől teljesen távol álló gondolat. (Most hagyjuk azt a kérdést, hogy mi van azokkal akiknek a nyelvére még nincs lefordítva a Biblia, vagy még nem hallottak a Biblia Istenéről.)

A Biblia önmagát magyarázza elv, nem azt jelenti, hogy történelmi, régészeti, kémiai, egyéb tudományos érvek és bizonyítékok nincsenek a Biblia mellett, hanem azt, hogy alapvetően nem az informatika, matematika, fizika, stb. megcáfolhatatlan Isten-érvei miatt hiszünk a Szent Írásban és a Biblia Istenében.

Azért hiszünk Istenben, mert meggyőződtünk róla, hogy Ő él.

Azért hiszünk a Bibliában, mert meggyőződtünk róla, hogy olyan könyv, amely Isten által ihletett (kitalált, lediktált) és szerkesztett.

Az összes tudományág rámutat a Biblia Istenére. Ez nagyon jó, mert segíti a hitünket elmélyülni.

Nem kell a Bibliát az éppen divatos/aktuális:

 • filozófiának,
 • jogrendszernek,
 • normarendszernek,
 • trendnek,
 • tudományos felfogásnak megfelelőnek átértelmezni, vagy átírni. Amikor Charles Darwin, Stanley Miller, Richard Dawkins vagy más ember állít valamit, az nem jelenti, hogy Isten téved. Aki az állandóan változó emberi véleményhez, a korszellemhez igazítja a Biblia értelmezését, az ingadozó nádszál és vesztes. Vegyünk egy konkrét példát. 1953-1970 között az ősleves-elmélet megkérdőjelezhetetlen tudományos tény volt. Sok hívő ebben az időben a gondolkodását, ehhez az aktuális trendhez igazította, majd a Bibliát is elkezdte a tudomány ezen tévedéséhez igazítani. Természetesen voltak, akik bátran kitartottak a Biblia mellett, ezekben a nehéz időkben. Aztán 1970-ben megváltozott a tudományos trend, majd 2010-ben maguk az ateista tudósok is elvetették az ősleves-feltételezést. Ma már pontosan tudjuk, hogy nagyot tévedtek azon személyek, akik  behódoltak az 1953-1970 közötti trendnek, és megpróbálták a Bibliát átértelmezni! Azok  a hívők, akik nem hajoltak meg ez előtt a korszellem előtt, ma mosolyogva beszélnek a nehéz időkről! 

 

A Biblia-kritika kezdetben megpróbálják a hitünket, aztán megerősítik azt. 

Mit jelent ez? 

Vegyünk egy konkrét Biblia-kritikát: 

Volt idő, amikor nevetség tárgya volt a Biblia Ninivéről szóló beszámolója. Minden rossz dolgot elmondtak Istenről, Bibliáról és a Bibliában hívő személyekről. A kritikusok azt állították, hogy Ninive egy mese, kitaláció, szinte az összes tudományágat segítségül hívták, annak a bizonyítására, hogy Ninive nem létezhetett. 

Aztán…

Megtalálták és feltárták Ninivét. A Biblia összes állítása a várossal kapcsolatban igaznak bizonyult, a kritikusok megszégyenültek. Ninive mára a Biblia igaz volta melletti érvvé vált. 

 

Tilos hozzátenni és elvenni belőle.

 

Jel 22:18-19 „Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.”

Mivel a Jelenések könyve a Biblia végén található, az idézet a Jelenések könyvének egyik utolsó sora, többen egyértelműnek veszik, hogy az egész Bibliára vonatkozik ez az elv.

Mások az egyetemesség elve alapján fogadják el, hogy a teljes Bibliára vonatkozik ez az igerész. Ha benne van a Bibliában akkor ez egyértelműen Isten akarata, hogy ne tegyünk, és ne vegyünk el a Bibliából. Ezzel szemben vannak, akik azt mondják ez a mondat a Jelenések könyvében van, ezért csak a Jelenések könyvére vonatkozik.

Mit mond a Biblia erről a kérdésről?

Péld 30:6 „Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.”

5Móz 4:2 „Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek.”

Gal 1:6-10 „Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy Mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondtam, most is ismét mondom: Ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.”

 

Ha valami nincs a Bibliában, akkor azt nem kell tanítani.

 

A Bibliát, maga Isten szerkesztette. Amit Isten fontosnak tart, azt közli is velünk! A hívők gyakran vitatkoznak, olyan témáról, amiről a Biblia egy szó sem ejt. Például a rés (hézag, szakasz, pusztulás-helyreállítás, második teremtés, stb.) elmélet szerint: a Mennyben a földi időszámítás kezdete előtt épületek omlottak össze, az angyalok harcának következtében. Ez a feltevés sehol sem szerepel a Bibliában, ezért nem érdemes elméleteket gyártani erről a témáról.

Itt nagyon gyakran bejön a vitába az „Attól még lehet igaz, hogy nem szerepel a Bibliában.” mondat, amivel nagyon könnyen lekerülhetünk a kőszikláról és a homokra építhetünk. A feltételezés, egy logikai építmény, és nem a kőszikla.

Ha a Biblia egy szót sem ejt egy adott témáról, akkor az nem Biblia. Ezekre ez vonatkozik:

Tit 3:9 „A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harcokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.”

1Tim 6:20 „… őrizd meg ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől.”

 

 A következő alapelv:

sin_egyensulyozik1Egy Igére

nem szabad

teológiát építeni.

 

 

Az előző érvelésnél sokkal magasabb szintű, de még mindig elégtelen érvelési mód, ha valaki kiragad egy igeverset a Bibliából és erre teológiát, tanítást, látást, gondolkozásmódot, stb. épít. Minden esetben a teljes képet kell vizsgálni, amihez nem elég egy Ige. Napjaink egyik prédikátora majd 2 órát beszél Préd 12:8-9 alapján a szellem és a lélek különbözőségéről. Mivel a beszéde a saját agyaskodására épült, elkerülhetetlen volt, hogy logikai felépítmények tömkelegére épüljön az előadása. Az ilyen logikai felépítményre ez vonatkozik:

Jer. 2.13 „Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak; [és] repedezett kutakat [ástak], amelyek nem tartják a vizet.”

 A világon egyetlen országban sem okoz problémát a Lélek vagy Szellem megkülönböztetése. Magyarországon is egyértelmű a helyzet. Az egyik legismertebb elemzés Ungár Aladár: Lélek vagy Szellem című munkája. Ungár elemzése a gyakorlatban bemutatja, hogyan kell helyesen értelmezni a Bibliát.

 

 

A két vagy három tanú elve.

 

Ezt alkalmaztuk a “Tilos hozzátenni és elvenni belőle” alapelvnél.

5Móz 19:15 Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.

Ez az alapelv végigvonul a Biblián: Máté 18:16, 2Kor 13:1, 1Tim 5:19, 5Móz 17:6, Zsid 10:28.

Két vagy három Ige erősít meg minden igazságot.

Ami Isten számára fontos, Ő azt többször is tudatja velünk a Bibliában. Ez a Biblia egyik jellemzője. Ezt maga Isten találta ki azért, hogy véletlenül se tévesszük el a dolgokat.

A héber verselést a gondolati rím jellemzi. Ez azt jelenti, hogy egy mondatban, vagy egy rövid szakaszban ugyan az a gondolat más szavakkal megismétlődik. Pl.: 119 zsoltárt:

   1  Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.

   2  Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, teljes szívből keresik őt.

   3  És nem cselekednek hamisságot; az ő útjaiban járnak.

Héberben még nagyobb összhang van a sorokban, még jobban megvilágítják Isten gondolatait.

A kétszer három félmondat nem ugyanazt jelenti, de együtt a hat félmondat az adott témát mélyen megvilágítja!

Útjuk feddhetetlen, vagyis nem cselekednek hamisságot, az ilyen ember teljes szívből keresi Istent.

Az Úr törvényében járnak, az Ő útjaiban járnak, megőrzik az Ő bizonyságait – a magyar nyelvben is rendkívül kifejező így ez a három félmondat.

 

 

Az egymásra épülés elve.

 

Erre a legjobb példa az úgynevezett egy, vagy négy evangélium-vita. Egyesek szerint egy, mások szerint négy evangélium van. Négy, mert négy különböző személy írta, de mégiscsak egy evangélium van, mert mind a négyen egy és ugyanazon történetről írtak. Bármelyik evangéliumot olvassuk a Bibliában, a teljes megváltást átlátjuk és megértjük. Viszont, ha mind a négy evangéliumot olvassuk még jobban megértjük a megváltást, megismerjük Jézus Krisztust, és a szerető Atyánkat. Mind a négy szerző egy adott témát dolgoz fel. Butaság lenne szembeállítani őket, azért mert vannak benne különbözőségek. Ezek nem különbözőségek, pláne nem ellenmondások, hanem egy-egy dolog kibontása, más megvilágításba helyezése, melyet az ajtórés egyre tágabb és tágabb kinyitásához lehet hasonlítani. Minél nagyobb az ajtórés, annál többet látunk a másik szobából.

ajto1_res        ajto2

 

 

Keresd meg a párját!

 

Isten a szerzője mind az ószövetségnek, mind az újszövetségnek.

Ha egy ószövetségi Igeversről beszélgetünk, akkor keressük meg az újszövetségi beteljesülését, megfelelőjét, ha újszövetségi Igeversről van szó, akkor keressük meg az ószövetségi előképet, ígéretét! Nézzünk egy példát.

Ószövetség: Jób arról beszél, hogy a bölcsesség nem a földön található.

Jób 28:12-23 „De a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földén az nem található. A mélység azt mondja: Nincsen az bennem; a tenger azt mondja: én nálam sincsen. Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető. Nem mérhető össze Ofir aranyával, nem drága oniksszal, sem zafírral. Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető. Korall és kristály említni sem való; a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél. Nem ér fel vele Kúsnak topáza, színarannyal sem mérhető össze. A bölcsesség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek? Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van. A pokol és halál azt mondják: [Csak] hírét hallottuk füleinkkel! Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét.”

Újszövetség: Jakab biztat minket, hogy bátran kérhetünk Istentől bölcsességet és kapni fogunk.

Jak 1:5 „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki.”

 

 

A teljesség elve.

 

Jó együtt tanulmányozni a:

 • Hós. 13. 7-8 verseket (Efraimra vonatkozik),
 • Dán. 2. fejezetét (Nabukodonozor álma),
 • Dán.7. és 8. fejezetét, (ezek Dániel látomásai) és a
 • Jel.13. fejezetét, (János látomása). Így együtt sokkal pontosabb képet kapunk.
 • Aztán ezeket hasonlítsuk össze a többi utolsó időkre vonatkozó Igékkel.

 

 

A Biblia, és annak magyarázata, két különböző dolog.

 

Ezt az alapelvet az elmúlt évezredekben, több felekezet, személy, teológus elfelejtette alkalmazni.

A Biblia értelmezése soha nem azonos értékű a Bibliával.

Egyetlen tanítás sem azonos értékű, mint a Biblia. Smith Wigglesworth mondta: „Vélekedni mindenki tud.” (Növekvő hit. Hajnalcsillag Kiadó.)

Erre a legjobb elrettentő példa a lapos-földelmélet “bibliai” alátámasztása. Ebbe a kategóriába tartozik a réselmélet (vagy bármilyen néven is illetjük), amely jelenleg népszerű magyarázat, de nem más, mint igeértelmezések és logikai feltételezések sorozata.

 

biblia-sword

 

Az Efezus levél 6. fejezet 17. verse alapján tudjuk, hogy:

a Szellem kardja = Isten beszéde, nem pedig:

a Szellem kardja = emberi vélekedések.

 

 

 

 

 

A Biblia megértése: olyan, mint egy nyelvtanulási folyamat.

 

Egyetlen nyelvet, még a legegyszerűbbet (ez talán a lovári nyelv), sem lehet egy nap alatt megtanulni. Nos, a teljes Biblia megértése kb. az angol, német, orosz nyelv elsajátításának nehézségéhez hasonlítható.

Azért szeretem a földi nyelvekhez hasonlítani a Bibliát, mert minden nyelvnek van rendszere és sajátossága pl.: germanizmus, az angol rendhagyó igék, a magyar ikes igék ragozása. A Biblia megértésének is van nehézsége, de nem szabad feladni a Biblia olvasását.

A Biblia megértése: idő, fáradság, rendszerezett tanulás, fegyelmezett odafigyelés eredménye.

 

 

Nem kell egyszerre mindent megérteni.

 

A Bibliának van könnyebb és nehezebb része. Az üdvösségre, bűnbocsánatra, stb. vonatkozó részek egyszerűek, bárki, bármikor könnyen megértheti. A jövőre vonatkozó próféciák megértése, és pontos értelmezése a nehéz.

Van gyors, azonnali és van későbbi válasz és megértés. Ez azért jó, mert akár 70 év után is találunk új szépséget, nagyszerűséget, tökéletességet a Bibliában.

 

 

Ha új megközelítést hallunk…

 

Ha a miénktől eltérőt megközelítéssel találkozunk, nem kell csípőből elutasítani. Mindent vizsgáljatok meg mondja a Biblia.

1Thess 5:21-22 „Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!”

 László András paradoxonjának első fele:

„Csak az utasíthat el valamit megalapozottan, aki teljes mértékben meg is tudja védeni azt.”

 A Biblia ezt így fogalmazza meg:

Péld. 18:17 „Igaza van annak, aki első a perben; mígnem eljön az ő peresfele, és megvizsgálja őt.”

 

 

Egyszerre több megoldás is igaz lehet.

 

Több megoldás is létezhet, és mind helyes lehet. A Mt. 20. 1-7 egyszerre lehet:

 • példázat,
 • tanítás, és
 • prófécia.

 

Példázat, mert: szemléltet. Ez a szívbe, elmébe való bevésődés eszköze. A példa megjegyezhető és mindenki számára érthető.

Tanítás, mert: pontos információt közöl a Mennyről, ítéletről, Istenről, Isten akaratáról, stb.

Prófécia, mert: nagy vonalakban információt ad az üdvtörténetről, az utolsó napokról, valamint arról, hogy mindenki mások munkájába áll be.

 

 

A próféciának csak egy „beteljesülése” van.

 

Egy adott prófécia csak egy esetben teljesül be, de akkor minden stimmel. A próféciák pontosak, lásd Jézus Krisztus esetében.

Az igazi Antikrisztus előtt megjelent IV. Antiókhosz, (Antiókhosz Epifánesz), Hitler, stb. De a történelem végén meg fog jelenni az igazi Antikrisztus. Az előbb említett emberek „csak” antikrisztusi emberek/előképek voltak.

 

 

Nem vagyunk tévedhetetlenek.

 

Nem szabad mindentudóként, vagy tévedhetetlenként fellépni, mert egyetlen ember sem az. Ebben a világkorszakban mindegyikünkben csak rész szerint van az ismeret. A Biblia megértésének kérdésében is szükségünk van egymásra.

 

 

Beszéld meg másokkal!

 

biblia_beszeldBeszéld meg olyanokkal, akik egyetértenek veled!

Beszéld meg olyanokkal, akik nem értenek egyet veled!

Meglepő, hogy mennyi hasznos ötletet kapunk másoktól.

 

 

 

 

Az ítéletünk a Biblia alapján fog történni.

 

biblia_kalapacsMivel a Biblia minden ember ítéletének az alapja, ezért különösen fontos az, ami benne található.

Vegyük komolyan, sokkal komolyabban Isten írott Szavát!

Bánjunk meg, hogy nem foglalkoztunk vele, vagy hanyagul bántunk vele.

 

 

 

 

Isten áll a Biblia mögött.

 

Isten diktálta le a Szent Írást, az emberek „csak” leírták. Ez a folyamat egy kicsit hasonlít az igazgató és titkárnő levélírásához. Ki írta a levelet? Ez egy jó kérdés! A titkárnő írta, de mégis az igazgató írja alá a levelet.

A Biblia mögött nem ember, hanem maga a Teremtő Isten áll!

 

 

Isten ismeri legjobban a Bibliát.

 

Mivel Isten írta a Bibliát, ismeri az emberiség jövőjét, valamint a mi személyes jövőnket, ezért imádkozzunk, és kérjük Istent, hogy értesse meg velünk a Bibliát, valamint adjon belőle nekünk személyes útmutatást. Lehet, hogy egy kis sugallat a szívben lesz a válasz, ami az egyik könyv neve lesz, például az Efezusi levél.

 

 

A felderítő Biblia-tanulmányok.

 

Az iszlám elnyomás és zsarnokság alatt élő hívők a „felderítő biblia-tanulmányok” módszert alkalmazzák, rendkívül nagy sikerrel:

 1. Elolvasnak egy (viszonylag rövid, de egybefüggő) részt a Bibliában.

2. Közösen megbeszélik. Elmondják az elolvasott szövegrész mondanivalóját a saját szavaikkal. Ezáltal megértik, memorizálják a szöveget.

3. Megbeszélik, hogy:

 • Mit vár tőlem Isten?
 • Hogyan fogok Isten ezen Igéjének engedelmeskedni?

 

A következő héten összegyűlnek és megbeszélik, hogyan teljesítették, engedelmeskedtek az eddig átvett, és megbeszélt Igéknek.

 

 

A Biblia hasonlít a KRESZ-hez.

 

kresz_1_75Az utakon való közlekedést a Közlekedésben Résztvevők Etikai Szabályzata (KRESZ) szabályozza. A közlekedés alaptörvénye az 1988. évi I. törvény – a közúti közlekedésről.

A törvény szükséges és hasznos.

A törvény jó!

 

A KRESZ segíti, szabályozza, egyszerűsíti, egyes esetekben egyenesen lehetővé teszi a közlekedést, vagy az életmentést.

 

Alapesetben a KRESZ táblák alapján közlekedünk:

 • Jobbra megyek, mert ez a kötelező haladási irány.
 • Nem megyek gyorsabban, mint 60, mert a megengedett maximális sebesség 60 km/óra.

 

A Biblia a kapcsolatokra- és az élethelyzetekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szent Írás nemcsak az élhető élet, hanem a békés egymás mellett élés, valamint a megelégedett földi élet kézikönyve.

Ha úgy élek, hogy betartom Isten Igéjét, küzdelmes, de Isten szerint sikeres életet élek:

Ezt teszem, mert Isten ezt mondta, hogy tegyem meg. Pl.: betegek meglátogatása.

Ezt nem teszem, mert Isten azt mondta, hogy ne tegyem. Pl.: lopás.

Ilyen esetben Isten segíteni fog nekem.

 

A közlekedési táblák:

 • az útvonal típusát jelzik, (autópálya, autóút, főút), mely a haladás sebességével vannak kapcsolatban.
 • az elsőbbséget szabályozzák,
 • utasítást adnak,
 • tilalmat, illetőleg korlátozást jeleznek,
 • veszélyt jeleznek,
 • tájékoztatást adnak.

 

Nos, a Biblia is ilyen, csak nem közlekedési táblák, hanem hasznos életvezetési tanácsok találhatóak benne. Ezeknek a tanácsoknak több fajtájuk van:

– megmutatják, melyek az életünk legfontosabb útvonalai,

– megmondják, minek kell elsőbbséget adnunk a napjainkban,

– utasítást adnak, hogy mit csináljunk,

– megmondják, hogy mit ne tegyünk, korlátoznak, hogy elkerüljünk károkat, baleseteket,

– veszélyt jeleznek, (pl.: lesznek háborúk, újra lesz olyan gonoszság a Földön, mint ami Noé és Lót idejében volt.)

– tájékoztatnak (pl.: mi ránk a halál után.).

 

 

A Biblia hasonlít a korláthoz.

 

A korlát nem a jó dolgoktól választ el minket, hanem a veszélyektől. A korlát károk, balesetek, halál megelőzésére szolgál. A ne törj házasságot parancs lényege, a már meglévő család:

 • szeretet,
 • hűség,
 • tisztesség,  
 • és megbízhatóság általi védelme, fenntartása, megőrzése.

Ez minden férfi, nő és gyermek álma. Mi rossz van ebben?

 

 

A Biblia az élet használati utasítása.

 

A mosógépet a gyártó ismeri a legjobban. Ha valaki vásárol egy mosógépet tanácsos elolvasnia a tervező használati útmutatóját (kivéve, ha azt a kínaiak írták angol nyelven). Ha valaki betartja az útmutatóban foglaltakat a mosógép tartósan és jól fog működni.

A Biblia Istene teremtette az emberiséget, ezért Ő tudja a legjobban mi válik a hasznunkra. Az élet attól lesz jó, és hasznos, ha a Bibliában leírtakat nemcsak olvassunk, hanem meg is cselekedjük az abban leírtakat.

 

 

A Biblia, bizonyos értelemben olyan, mint a

 • pókháló,
 • sínpálya,
 • Rubik-kocka.

 

Az előzőekben felsorolt egyszerű elvek alapján gondoljuk végig mit jelent ez a három hasonlat.

 

 

A Biblia, olyan, mint a pókháló

 

pokhalo

Ha a pókháló egyetlen pontját megérintjük, mozog az egész háló.

Ha egy Igét kiveszünk a Bibliából, az olyan, mintha a pókháló egy szálát vennénk ki. A pókháló egyetlen szálával nem lehet legyet fogni.

Egy Igeversre nem szabad egy egész teológiát, elképzelést felépíteni.

 

 

 

Sínpálya

 

palyaudvar_teher

A vasúthálózatot jól működő alrendszerek alkotják. A sínpályán minden sínvasnak a helyén kell lennie, különben kisiklik a vonat. Minden sínvasnak2 van előtte, mögötte és mellette párja. sin_egydbEgy igevers a sínpálya egyik darabjának (sínvasnak) felel meg. Ahogyan a sínvasak pontosan kapcsolódnak egymáshoz, az egyes igeversek is ezt teszik. Kisiklik minden teológia, látás, vélekedés, amely ezt figyelmen kívül hagyja.

 

 

Rubik-kocka

 

A Rubik-kocka egy hatoldalú kocka, amelynek minden oldalát 3*3 apróbb kocka alkotja.

A kocka akkor van kirakva, ha minden oldalát más színű (kék, sárga, piros, fekete, fehér, zöld) kis kockák alkotják. Az igehirdetésre való felkészülés komoly feladat, sokkal nagyobb odafigyelést, szakértelmet igényel, mint egy Rubik-kocka kirakás!

 rkocka_kirakasa

 

 

Rkocka_nincs kirakva

 

Ez a Rubik-kocka nincs kirakva!

Sajnos sok igehirdetés, amit az eddigi 26 éves hívő pályafutásom alatt hallottam, ilyen szintű volt.

A képen már több kocka a helyén van, de még közel sem kész a kirakás.

 

 

 

 

A Rubik-kocka, arra tanít minket, hogy a rész és a teljesség igazságának egyszerre kell megfelelnie a bibliamagyarázatunknak. Ez a kocka van kirakva.

rkocka_kirakva

 

 

Amit tegyünk:

 

A másik ember minden körülmények közötti tisztelete, megbecsülése, értékelése.

 

 

Amit soha ne tegyünk:

 

A másik lenézése, megvetése, üdvösségének megkérdőjelezése, személyeskedés, szemtelenkedés, gúnyolódás. Mások megítélése.

 

 

 

Rövid összegezés: A Bibliát csak kétfajta módon lehet olvasni.

 

1. Fölé rendelem magam a Bibliának.

 

Ebben az esetben veszem magamnak a bátorságot (valójában ez nem bátorság, hanem ostobaság) és eldöntöm, hogy ez nem igaz, ez nem így történt, ezt én így értelmezem, stb. Valószínűleg a leggyakoribb helytelen igeértelmezési mód: az áldás rám vonatkozik, az átok meg az ellenségemre. Teljesen mindegy, hogy mit akarunk kivágni, átírni, átértelmezni a Bibliából. Csodákat, egyházat, Izraelt, Jézus istenségét, stb. – Isten és az Ő szava soha nem változik meg. Ezzel a magatartással csak magamat keverem bajba.

 

A fölé rendelem magam a Bibliának, vagy:

 • Ollóval közelítek a Bibliához, és kivágom a Biblia korszellemnek nem megfelelő részét.
 • Radírral olvasom a Bibliát, és kiradírozom az Ige szerintem nem megfelelő részét.
 • Ceruzával közelítek a Bibliához, és átírom, a Bibliát, hogy például Richard Dawkinsnak megfeleljen. (Mellesleg Richard Dawkinsnak – ha csak meg nem tér – soha nem fog megfelelni a Biblia és a Biblia Istene. Úgyhogy ez egy eleve halálra ítélt vállalkozás, pedig e sorok olvasói közül is sokan ezt teszik.)
 • Lapozós megközelítés, átlapozom, ami nem tetszik.
 • Ugrálós megközelítés, átugrom a nekem nem tetsző részt, és odaugrok, ami nekem kell.
 • Nyitogatós megközelítés, ahol kinyílik a Biblia, keresek egy Igehelyet, ami számomra megfelel.

 

Az ilyen magatartásnak súlyos következményei lesznek saját magamra vonatkozólag.

 

 

2. Alárendelem magam a Bibliának.

 

biblia_atolelveEbben az esetben hagyom, hogy a Biblia vezesse a Biblia-olvasásomat és a gondolatimat, majd a cselekedeteimet.

 

Ha rendszeresen így olvasom a Szent Írást, egyre jobban meg fogom érteni a Teremtő Istent, a végén pedig gyönyörködni fogok Istenben és Isten Igéjében.

 

 

 

 

 A célunk, hogy:

 • a magyar emberek Biblia-értelmezése ne átkot, hanem áldást közvetítsen,
 • minél több Istenben és a Bibliában gyönyörködő ember legyen Magyarországon.

 

Azért készítjük ezt a honlapot, mert buzgó- és féltő szeretet van bennünk a Krisztus Teste felé.

 

Egy porszem Isten kezében,

egy pára az Örökkévalóban,

egy törpe, az óriások vállán.

Egy Szőlőfürt az Igazi Szőlőtőn.

 

 

Megjegyzések:

1. Elméletben ezt nagyon sokan valljuk. A nagy kérdés hogyan lehet a gyakorlatban eddig a pontig eljutni? Kezdjük kicsiben és egy Igével. Bízzunk teljesen egy Igében, amiről meggyőződtünk, hogy igaz, és működik az életemben. Meg fogjuk látni, hogy még egy Igevers szívben lévő megőrzése is időnként nehézséget okoz, mert el tud halványulni.

2. A sínvasak valahol elkezdődnek és végződnek. Ilyen értelemben a példa kicsit sántít.

 

 

Javasolt olvasmányok:

A. W. Pink: Hasznot nyerni az Igéből. (Hogyan válhat hasznunkra bibliaolvasásunk és igetanulmányozásunk?)

Steve Sampson: Meghallhatod Isten hangját.

Jerry Trousdale: Csodamozgalmak. Immanuel Kiadó.

 

 

Javasolt videó:

John Wicliffe élte