Szembe kell nézni a szenvedés kérdésével

 

 

Szembe kell nézni a szenvedéssel,

mint elméleti kérdéssel

 

 

Mottó:

A tudományban és a teológiában

nem lehetnek tabuk.

 

 

Tartalomjegyzék:

 

 1. A probléma felvázolása
 2. Isten mindennek a teremtője
 3. Hogyan kezdődött az emberiség története?
 4. A szenvedés eredete
 5. A Sátán uralmának jellemzői
 6. Jó hírek Istentől

Kapcsolódó oldalak

Megjegyzések

Ajánlott irodalom

 

 

 1. A probléma felvázolása

  

Jelen írás a

 • „rosszból vett ateista érv”,
 • jó emberek szenvedése, csecsemők halála, természeti katasztrófák, stb. – vagyis a rossz létezése a jó Isten által teremtett és működtetett világban,
 • Jób szenvedése a Bibliában – vagyis miért szenvednek a hívők, “hol van ilyenkor Isten”,
 • és a “milyen isten az ilyen?”

alapkérdésekkel foglalkozik. Tehát az ateisták kifogásaival, az emberek jogos kérdéseivel, a Bibliát olvasók nehézségeivel, a szenvedők jogos kérdéseivel foglalkozik a cikk. Az elemzés egy tömör összefoglaló, egyes részek megértéséhez szükség lehet a téma előzetes ismeretére. Például az alábbi két mondat előzményeinek minimális ismeretére:

A rossz létezése, a jó Isten nemlétezésének, szikla szilárd alapja.

 

Paul Young: KeresztUtak 19. oldal: 

„Azt már régen eldöntötte, hogy ha van Isten, akkor

rettenetes és rosszindulatú, szeszélyes és megbízhatatlan valaki vagy valami,

legjobb esetben is csak valamiféle hideg, sötét anyag, személytelen és közönyös,

legrosszabb esetben pedig egy szörnyeteg, aki élvezi, ha szétzúzhatja a gyerekek szívét.” 

 

Évezredek óta filozófusok, költők, teológusok, írók, jogászok, stb., valamint könyvek tízezrei foglalkoznak a témával. Mi egy menüpontban foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, így egy honlapon belül több kérdésre is választ tudunk adni.

 

Jelen elemzés célja nem:

 • Isten lejáratása, és/vagy
 • a Sátán felmagasztalása.

 

Ez az írás valójában egy örömhír, mert bemutatja, hogy:

 • a Sátán, az Embergyilkos nem tehet akármit,
 • Isten ma is védi, segíti az emberiséget,
 • minden szenvedésnek van határa és célja,
 • a földi élet hiábavalóság alá vettetett, de mégis lehet értékes életet élni,
 • a megváltás minden ember számára elérhető.

 

 

 2. Isten mindennek a teremtője

 

Megteremtette a Pusztítót, hogy pusztítson:

Én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre (tönkretételre)! Ézs 54:16

 

Ő teremtette a sötétséget és a gonoszt:

Aki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem! Ézs 45:7

 

Hiábavalóság alá vettette a világot:

A teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Ró 8:20

 

Mindent ő hozott létre:

 

Mert Őtőle, Őltala és Őreá nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké.

Más fordításban: Belőle fakad, rajta át halad, beléje torkollik minden. Róm 11:36

A görög πᾶς szó jelentései: egész, teljes, mindenki, mindegyik, minden, összes, bárki, bármi.

 

Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jel 4,11

 

Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ján 1:3

 

Összegezve ezt a pontot:

 • Nélküle semmi sem lett, ami ma létezik.
 • Amit nem akar, hogy legyen, az nem létezik.
 • Isten mindenről tud, mindent a kezében tart, minden fölött uralkodik.
 • Isten a legapróbb részleteken is uralkodik.
 • A legnagyobb dolgokat is Isten találta ki, hozta létre.
 • Isten akarata miatt ilyen a világ.
 • Ő teremtette a világot, Őbenne, és Őmiatta létezik minden, és Ő is fogja lezárni ezt a hiábavalóság alá vetett korszakot.

 

 

A baj szerzője az Úr:

Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Ámós 3:6b

Baj. A héber „ra” szó jelentései:

1) rossz (állapot vagy körülmény): veszedelem, baj, kár, betegség, aggodalom, gyötrelem, ínség, kimerültség, nyomor, nyomorúság, szorongás, szükség, csapás, hányattatás, viszontagság.

2) rossz (tett, cselekedet): károkozás, rongálás, sértés, gonoszkodás, bajkeverés.

3) rossz (etikai kategória): bűn, gonoszság, rosszaság, rosszindulat.

 

 

Némává, süketté tesz:

Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy süketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr? 2Móz 4:11

Isten az érzékszervek teremtője (kitalálója, megalkotója, és az, aki ezzel megajándékozza az embert) és megvonója.

 

 

A seol, és a pokol kialakítója és fenntartója:

Seol, a halottak tartózkodási helye, több része van, az egyik a pokol, amely a büntetés helye.

 

 

Ítéletet tart:

Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. 2Kor 5:10

 

Megjutalmaztassék. A görög „komidzó” szó jelentései:

1) kap, megkap, vesz, elvesz,

2) (jutalmat, büntetést) kap,

3) visszaszerez, visszanyer,

4) elér, elnyer,

5) vetést betakarít.

 

Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz. Préd 12:16

 

Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Zsolt 75:8

 

Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet. Zsid 9:27

 

 

Öl és elevenít:

Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegénnyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal. 1Sám 2:6-7

 

Lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, aki kezemből megszabadítson. 5Móz 32:39

 

 

Minden nap haragszik:

Isten igaz bíró; és olyan Isten, aki mindennap haragszik. Ha meg nem tér a [gonosz], kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Zsolt 7:12-14

 

 

Megengedte:

Megengedte a Sátánnak, hogy bántsa Jóbot, hogy megölje az összes gyermekét, elvegye mindenét, testileg hosszú ideig kínozza.

 

 

Röviden a Biblia Istene:

 • teremtette a poklot,
 • küldi oda az általa teremtett lényeket (angyal, démon, ember),
 • vetette hiábavalóság alá a Földbolygót,
 • megengedte Jób szenvedését, Jób gyermekeinek halálát,
 • működteti ezt az egész rendszert, melynek ilyen jellemzői is vannak: szenvedés, háború, betegség, halál, igazságtalanság, természeti katasztrófák, járványok, önzés, hazugság, bűn, holokauszt, stb.

 

 

Összegezve a Biblia Istene:

 • találata ki,
 • hozta létre,
 • működteti,
 • tartja fent ez a mostani világkorszakot, amiben valóban sok a pusztítás, magány, szenvedés, boldogtalanság, éhezés, gonoszság, gyermekkereskedelem stb. Talán több benne a rossz, fájdalom, harag, gyűlölet, mint a szeretet, béke, megbocsátás, nemesség, stb.

 

További Igék Isten, teremtési-, és mostani uralkodási rendjéről.

 

Isten megismeréséhez,

Isten cselekvési motívumainak megértéséhez,

valamint az emberiség jelenlegi helyzetének valódi feltárásához elengedhetetlenül szükséges megismerni a múltat és főleg a kezdetet.

 

 

 

3. Hogyan kezdődött az emberiség története?

 

Teremtéssel

 

A teremtés tökéletes volt, minden és mindenki jó volt. A világ tökéletes volt, mindenhol és mindenben Isten és Isten harmóniája, jósága uralkodott. Isten akarata 100 %-ban megvalósult. Nem volt bűn, halál, lázadás, rossz, stb. Ezt kellett volna őriznie Ádámnak és Évának az Éden kertben, valamint Lucifernek, aki (valószínűleg) ekkor még a különleges “arányosság pecsétgyűrűje” pozíció birtokosa, valamint felkent, oltalmazó Kérub volt. Lucifer ekkor még a Mennybe és az Édenbe egyaránt bejáratos volt. (Ez. 28. 12-14)

 

Mielőtt bárki megszólná ezt a három személyt: egy olyan világban, ahol nincs hazugság, bántás, veszély, sérülés, rossz, stb. ahol még hírből sem is ismerik ezeket, értelemszerű, hogy nem gondolkoznak ezekről. Nekik a bűn, olyan mint nekünk az atimümü rekmettyűtyű – fogalmunk sincs mi az.

 

 

Ártatlanság kora

 

Ártatlanság:

Ma úgy gondoljuk, hogy az ártatlanság a romlatlan, tiszta, bűntelen állapotot jelenti. A kezdeti ártatlan-lét ennél sokkal több volt. Teljes biztonság, tisztaság, szeretet, teljesség, elfogadás, ártó szándék nélküli állapot. Nemcsak nincs benne csalás, hazugság, igazságtalanság, stb., hanem senki sem tételez fel rosszat a másikról. 

 

Isten tökéletesen tiszta embert, lényeket, környezetet, és világegyetemet teremtett. Isten mindentudásában előre látta a jövőt, a felségárulást, ezért figyelmeztette Ádámot, hogy művelje őrizze (héber: samar őrizze, oltalmazza, figyeljen rá, stb.) az Éden kertjét. 1.Móz. 2.16.

 

A bűnelkövetés jogos megítélésének módját Isten alakította ki

 

A világegyetem első bűnének elkövetésekor van:

 • király, aki ellen fel lehet lázadni,
 • törvényadó, aki hozza a rendeletet,
 • kihirdetett törvény, amit meg lehet szegni,
 • érvényben lévő büntetési tétel,
 • Bíró, aki meg tudja hozni az igazságos ítéletet,
 • karhatalom, amely a törvényt, és az ítéletet végre tudja hajtatni,
 • személy, aki meg tudja szegni a törvényt,
 • felbujtó1, aki rábeszél a bűnelkövetésére, törvényszegésre.

A fenti (jog) elv az összes jogállamban megtalálható. Ezek miatt lehet a bűnöst elítélni, ezért ítélkezhet jogosan egy bíró. 

 

Az ember nem gép, hanem kép

 

Isten a saját képmására teremtette az embert. Isten nem gép, Istennek van szabad akarata. Isten az embernek is szabad akaratot adott. Ádám és Éva dönthetett volna úgy is, hogy soha nem szegi meg Teremtőjének és Királyának, bölcs törvényét. De nem ezt tették. Hallgattak a felbujtóra, és megszegték Isten szavát.

 

Isten nem akarta a szenvedést, bánatot megismertetni az általa teremtett lények egyikével sem. Egyetlen egy személyt sem terhelt meg ezzel a tudással (a jó és a gonosz tudásával 1.Móz.2.17).  Ádámnak és Évának értékelnie kellett volna a tökéletes harmónia állapotát és bíznia kellett volna Istenben. 

 

 

4. A szenvedés eredete

 

A tökéletes harmónia és teljes béke nem tartott sokáig. Éva a felbujtónak engedve, evett a tiltott fáról, majd adott Ádámnak is a tiltott gyümölcsből.

 

Az ezt követő események ismertek:

 • Ádám felségárulásának megítélése,
 • Éva felségárulásának ítélete,
 • felbujtó, a kígyó ítélete,
 • Ádám és Éva, valamint a Földbolygó átok alá vetése,
 • Föld hiábavalóság alá kerülése,
 • Ádám és Éva, valamint a Földbolygó a halál, elmúlás állapotába kerül.

 

Amiről kevés szó esik:

 

Ádám és Éva helyett új uralkodója lett a Földbolygónak a Sátán, aki azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson.

A Földbolygón nemcsak megtört Isten tökéletes harmóniája, hanem kifejezetten emberellenes, azaz az Embergyilkos által befolyásolt hellyé vált. Ezért kell választ adniuk a keresztényeknek a rossz létezése, a jó Isten nemlétezésének, szikla szilárd alapja kérdésre.

A Földbolygó átok, elmúlás és hiábavalóság alá kerülése, okozza a természeti katasztrófákat, hőmérséklet extrém kilengéseit.

Isten helyett a Sátán lett az úr az emberiség és a Földbolygó felett. A jó hír, hogy a Sátán nem tehet bármit, az Embergyilkos úr, de nem abszolút uralkodó.

Ádám és Éva addigi ártatlan állapota megszűnt.

Ádám és Éva Istennel való személyes és jó kapcsolata megtört.

Bekövetkezett Ádám és Éva szellemi halála.

Minden ember ebbe a szellemileg halott állapotba születik, ezért szükséges az újból születés (fentről, Istentől való születés, pl.: János 3.5).

 

Ez a szenvedés, a Gonosz, gonoszság, hazugság, bűn, átok, hiábavalóság, betegség, önzés, halál, stb. eredete.

 

 

5. A Sátán uralmának jellemzői:

 

A Sátán uralmának, kegyetlenségének, vagyis az uralkodó cserének következménye az állandó:

 • háborúk,
 • betegségek,
 • járványok,
 • természeti katasztrófák,
 • igazságtalanság,
 • törvénytelenség,
 • rosszul, hiányosan működő politikai- és igazság szolgáltatói hatalom,
 • ezért lehetséges egy teljes falu kiirtása, stb.

  

A Földbolygó a gonoszságban vesztegel

Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. 1Ján 5:19-20 A Földbolygó és vele együtt az emberiség beleragadt a gonoszságba. (Jó hír van kiút, van Szabadító!)

 

A Földbolygó sajnos már nem egy tökéletes hely, hanem olyan lett a Föld, mint amit az első és második pontban felvázoltam. A Földbolygón a Sátánnak befolyása van, ezért van több évezredes múltja a rossznak, szenvedésnek, stb. Ezért lehet igaz, hogy a Földbolygón a béke rövid időszak a háborúk szünetében.

 

 

6. Jó hírek Istentől

 

 

Jó hír 1.:

A Föld nevű börtönnek és kínzóhelynek van kijárata! A Föld, a Sátán működési területe. E szörnyekkel és szörnyűségekkel teli világból van egy menekülési út:

Jézus Krisztus kereszthalálának megértése és őszinte elfogadása.

 

Jó hír 2.:

A felségárulás után Isten:

 • nem vetett végett az emberi fajnak,
 • nem hagyta egyedül az emberiséget a Sátánnal,
 • az Embergyilkos és gonosz bandája nem tombolhat kénye-kedve szerint.

 

Jó hír 3.:

Isten, Jézus Krisztus, Szent Szellem, Biblia és a lelkiismeret által, olyan hódító, felszabadító hadjáratot folytat, amely egyéni szinten történik. Isten személyesen törődik minden emberrel. Minden ember földi és örökkévaló sorsa Isten teljes figyelmét élvezi. Viszont minden egyes embernek döntenie kell [ahogyan Ádám és Éva is személyesen döntött], hogy Istent vagy a Sátánt választja. Isten azért korlátozza magát, hogy a szabad akarattal megajándékozott emberre semmit, még a jót se erőltesse rá. Akinek van egy kis bölcsessége menekül a Sátán nevű szörnyetegtől és a rendszerétől, de látjuk, hogy sok ember inkább a Sátánt választja. Így Isten haragja rajta marad.

“Aki hisz a Fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.” Ján. 3.36 

 

Jó hír 4.:

A Sátán rendszere nem fog örökké fennállni.

 

Jó hír 5.:

A pillanatnyi, könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. 2Kor 4:17

 

Jó hír 6.:

Amikor Krisztus Teste egyesül a fejjel, Jézus Krisztussal, nemcsak hirdeti a jó hírt, örömhírt, győzelmi hírt, hanem át is éli és be is mutatja mit jelent a gyakorlatban az evangélium.

 

Összegzés:

Isten nemcsak teremtő, egyeduralkodó, bíró, hanem minden egyes ember személyes segítője, az emberiség megváltója. Mindent megtesz, hogy a megtört kapcsolatot az emberekkel helyreállítására. Ezért küldte a Fiát, és a Szellemét, ezért adta a Bibliát. Isten méltó az emberiség megbecsülésére, hálájára, tiszteletére, imádatára.

 

 

Kapcsolódó oldalak:

 

Jézus Krisztus kereszthalála

Válasz a rosszból vett ateista érvre

Peter R. Dommel: Természeti katasztrófák – általuk Isten szól hozzánk!

Krisztus.ro – Az Ördög (Sátán, Lucifer)

 

 

 

 

ceruza_fuzet

 

Megjegyzések:

 

 1. Felbujtó:

Nem ő hajtja végre a bűncselekményt, hanem erre egy másik személyt szándékosan rábír. A törvény szerint a felbujtóra, a tettesekre megállapított büntetési tételt kell kiszabni.

 

 1. Lucifer:

– világegyetem „jogásza”,

– Isten kétlábon járó „mértékegysége”.

Ez 28:12b Így szól az Úr Isten: Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje.

 

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Nicky Gumbel: Égető kérdések Alpha Alapítvány

Liu Csen-jing: A mennyei ember Új Spirit könyvek 2005.

Richard Wurmbrand: Megkínozva Krisztusért Primo Kiadó 1992.

Erwin W. Lutzer: … és hol volt Isten? Válaszok nehéz kérdésekre Evangéliumi Kiadó

Frank Turek: Lopott érvek Patmosz Kiadó

Örök kérdések – egyszerű válaszok Kairosz 2014.

Paul Young: Viskó könyv és videó

G.R. Taylor: Biológiai pokolgép. Medicina 1973.

Gooding-Lennox: Küzdelem az élet értelméért III. kötet Evangéliumi Kiadó

Gooding-Lennox: Kereszténység: Illúziók vagy tények? Evangéliumi Kiadó

Dr. Szentpétery Péter: Isten nyilvános rejtettségéről Teológia és nyilvánosság Evangélikus Hittudományi Egyetem – Luther Kiadó 2019.

Scott B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába Harmat 2015.

Az evolúció Achillesz sarkai 8. fejezet Etika és erkölcsiség