Jézus és a genetika 2.

 

By: Karl Bernhardt

 2018. április

 

Mottó:

A Biblia és a bibliaértelmezése nem ugyanaz, valamint

a tudományos tények és azok értelmezése sem azonos!

A Biblia és a tudományos tények nem változnak,

ezek különböző értelmezései jönnek-mennek.1

 

 

Jézus és a genetika 2.

Mi várható a jövőben?

 

 

Az előző részben főleg az emberiség múltjával foglalkoztam, kicsit beszéltem a jelenről és a jövőről. Az előző rész összefoglalása: a Teremtő Isten nem fogja megengedni, hogy az emberiség nélküle eljusson az örök életre.

 

Ebben a részben az emberiség utolsó2 időszakát, vagyis a közeljövőt fogom vizsgálni, kiemelt figyelmet fordítok az ál-humanista mozgalomra, mint a jövő egyik meghatározó tényezőjére.

 

 

Tartalomjegyzék:

 

1.Bevezetés. Isten jó, és segíti az embert, még azt is, aki jelenleg elfordul Tőle.

2. Isten ítéletei. Rövid bibliai áttekintés.

3. Az előttünk álló ítéletről.

4. A humanista mozgalom. A végidő összes szereplője a történelem színpadán.

5. Összegzés.

 

1. Bevezetés

 

A teremtő Isten rendszeresen beavatkozik az egyén, a nemzetek történetébe, valamint az emberek sorsába. Isten nem egy személytelen erő, nem egy elzárkózó személy, aki sorsára hagyta teremtményeit. Istenről a deizmus3 egyetlen variációja sem mutat valódi képet.

 

Isten az ember életébe történő beavatkozásait túlnyomó többségben az irgalom, együttérzés, szeretet, megértés, jóság alapján teszi.

Isten leggyakoribb cselekedetei: gondviselés, segítés, megértés, elfogadás, ajándékozás, vigasztalás, gyógyítás, és ezekhez hasonló nemes cselekedetek. Figyelemre méltó, hogy Isten a gyermekeitől is ezt várja el!

Jézus mondja: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mit cselekedtek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekednek?” Máté evangéliuma 5. fejezet 44-47 versek.

 

Milyen más lenne a világ, ha Isten gyermekei megértenék és megcselekednék ezt.

 

De térjünk vissza Isten beavatkozásaira.

 

A második beavatkozási mód, amit Isten kitalált az emberiség számára: az ember személyes vezetése. Mivel az emberek általában nem kíváncsiak a Teremtőjükre, ezért Isten korrigálása, feddése lett a második leggyakoribb mód, ahogyan beavatkozik az emberek életébe, így Isten személyes vezetése lecsúszott a harmadik helyre. Ez nem Isten hibája, hanem az embereké, bár az emberek a korrigálás alatt gyakran Istent hibáztatják.

A lényeg: aki figyel Istenre, nem a Teremtőjének jóindulatából fakadó feddését, hanem jóindulatából fakadó segítségét tapasztalja meg. Amit megértjük, hogy egyszerűen azért ütközünk Isten korrigáló, megjavító cselekedeteibe, mert nem követjük Isten tanácsát, nagy változások lesznek az életünkben.

 

Nos! Ezek, és csakis ezek után következik Isten ítélete! Kétségtelen, hogy Isten ítélete is jelen van az emberek személyes, családi, közösségi, nemzeti, stb. életében.

 

Fontosnak tartom ezt a bevezetőt, mert Isten nem egy gonosz, szeszélyes Isten. Nagyot tévednek, akik Istent:

 • gyengének, erőtlennek,
 • távolinak, az emberektől elkülönültnek,
 • személytelen erőnek,
 • közönyös, könyörtelen, érzéstelen, nemtörődöm személynek,
 • szadista szörnyetegnek gondolják, aki élvezi, hogy kínozhatja az általa teremtett lényeket.

 

A fentiek figyelembevételével vizsgáljunk meg a Bibliában említett ítéletek közül néhányat.

 itelet_orvos

2. Isten ítéletei.

 

Minden (állam)hatalomnak van törvénye, igazságszolgáltatási vagy kényúri rendszere, börtöne, kényszerítő államhatalmi szervezete. Istennek is megvannak mindezek, csak tökéletes formában.4 Tudom, hogy ezt manapság sokan tagadják, de ez nem számít.

Vannak, akik:

 • mindent megtesznek, (vagy legalább megpróbálják) hogy alkalmazkodjonak az Isten által felállított rendhez,
 • csendes, titkos módon (szívükben) lázadnak Isten ellen,
 • nyíltan lázadnak Isten ellen,
 • nemcsak lázadnak, hanem agresszívan meg akarják változtatni az isteni rendet.

 

Az ember lázadására adott isteni válasz, az ítélet! Tehát Isten ítéletei minden esetben az ember cselekedetének következménye, többek között ezért nem szeszélyes Isten a Biblia Istene, hanem rendkívül következetes.

 

Figyeljük meg az emberi cselekedetek és Isten ítéletei közötti összefüggéseket.

 

 

 vilagegyetem

Az első bűn az univerzumban és annak büntetése.

 

Isten nemcsak teremtő, hanem gondoskodó is.

Isten változatosan és bőségesen ellátta Ádámot és Évát élelemmel:

Isten mondta: „Íme, nektek adok minden maghozó füvet az egész Föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen nektek eledelül.” 1Móz 1:29

 

A teremtés és gondoskodás után következik Isten egyértelmű parancsa:

„Parancsol az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél; mert amely napon eszel arról, biztos, hogy meghalsz.” 1Móz 2:16-17

 

Ez a parancs Isten szeretetének védőkorlátja volt az ember számára, nem pedig az ember kiteljesedését akadályozó kényúri intézkedés. Isten parancsa olyan, mint a hegyi utak mellett lévő korlát, amely tényleg gátolja az autóst a szabad mozgásban, de valójában halálos veszedelemtől véd!

 

Bűnelkövetés:

Ádám és Éva élvezte Isten szeretetének és gondoskodásának, valamint engedelmességüknek kellemes következményeit. Érdekes, hogy ebben a fantasztikus helyzetben döntenek úgy, hogy esznek a jó és gonosz tudásának fájáról.

 

Egyetlen parancsa volt Istennek – azt sem tartotta be az ember! Már az ártatlanság korában is volt az embernek lehetősége Istent elutasítania! Isten nem egy gépet teremtett, hanem egy szabad akarattal rendelkező embert.

Erre később még visszatérek, mert az „új faj” elméletben, a gép-embernek nem lesz szabad akarata, önállósága. A jelenleg fennálló rendszerben az Isten által teremtett ember, az Isten által létrehozott szájával elutasíthatja teremtőjét. Az más kérdés, hogy ennek soha nincs jó vége, de a nemes jellemű Isten nem követel mindenáron engedelmességet. Többek között ez különbözteti meg Istent a diktátoroktól és a humanistáktól.

 

De térjünk vissza a világegyetem első bűnére, és annak következményére.

 

A világegyetem első büntetése előtt volt:

 • gondoskodás,
 • parancsadás,
 • az engedetlenség következményének ismertetése.

Ezek után történik az ember választása, az engedetlenség. Most következik Isten válasza, az ítélkezés, ami ebben az esetben büntetést jelent.

 

Az emberben benne van az igazság utáni vágy, az igazságra való törekvés, és az igazság szolgáltatásra való igény, ezért van minden földi államnak törvénye. Mivel Isten is erkölcsi lény, ezért bünteti és korlátozza a bűnt. Isten is ezt tette Ádámmal és Évával.

 

Még három figyelemre méltó dolog ebben a történetben:

 

A teremtő Isten, Ádámot és Évát, a tudatos bűnelkövetés után azért küldte ki az Édenből, hogy ne egyenek az örök életet adó fáról. Miért? Isten nem akarta, hogy az ember bűnös állapotában örökké éljen!

 

Isten kérubokat (rendkívül magas rangú angyalok, Isten „személyi testőrei”) küldött, hogy őrizzék az Édenkert bejáratát. A Teremtő arról is gondoskodott, hogy az ember semmiképpen se férjen az örök életet adó fa gyümölcséhez! 1.Mózes 3. fejezet 22-24. vers

 

Éden, a fáival együtt eltűnt a Földről. Ezzel Isten ismét kifejezte: nem engedi, hogy az emberek őt megkerülve örök életre tegyenek szert.

 

Tanulság:

Aki azon munkálkodik, hogy Istent kikerülve, bűnbocsánat nélkül, akar örök életet, a Teremtője akaratával szemben cselekszik.

 

 barka

 

Noé kortársainak bűne, lázadása és gonoszsága.

 

Az özönvíz az emberiség emlékezetében elevenen élő történelmi esemény. A kövületekben egyre több tudós felfedezi a Noé korában történt globális özönvíz nyomait. De nem kell tudósnak lenni, hogy megtaláljuk ezeket a nyomokat, elég csak a Grand Canyon-ban nézelődnünk.5

 

Mi váltotta ki Isten akkorra haragját, hogy nyolc ember kivételével az egész emberiséget eltörölte? Az alábbi a pár mondatból megkapjuk a választ:

 

„Látták az Istennek fiai az emberek lányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedveltek. Mondta az Úr: Ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje százhúsz esztendő.

Az óriások vannak a Földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok szülnek nekik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. És látta az Úr, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.6 Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a Földön, és bánkódik a szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a Földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt.” 1Móz 6:2-8

 

 

Tanulságok:

 

Noé koráig sokkal hosszabb ideig éltek az emberek, tehát valóban benne van az emberben (az ember génállományában) a hosszú élet. De Isten úgy határozott, hogy az ember életidejét lecsökkenti 120 évre, ezért az „új faj” vagy nem „biológiai ember” elmélet nem lesz hosszú életű.

Figyeljük meg ebben az esetben Isten ítéletének működését:

Az emberiség szexuális kapcsolatba kerül gonosz angyalokkal, válaszul Isten lecsökkenti az emberi életidőt, hogy kevesebb idejük legyen a bűn elkövetésére, vagyis kevesebb gonoszságot tudjanak felhalmozni. (Az említett 120 évnek a nyomait az emberi génkészletben a kutatók már felfedezték.)

 

A következő figyelemre méltó dolog, hogy az emberiség gonosz angyalokkal szexuális kapcsolatba kerül, és új faj jön létre, ezt követően az emberek szívének minden alkotása kizárólag rossz, hitvány, visszataszító, gonosz6 lett, ezért Isten nagyon szomorúvá válik.

Isten véget vetett ennek az állandó bűnelkövetésnek! Hiába a lecsökkentett életidő, ez nem elégséges a bűn visszaszorítására. Ezek után Isten szó szerint letörli a Föld színéről a „nem emberi” fajt és velük szoros közösségben élő embereket! Isten ekkori ítélete az egész Földre kiható vízözön volt, mellyel lezárta ezt a korszakot. Az özönvíz során az Éden a fáival együtt elpusztult, így az örökélet fájához való hozzáférés lehetetlenné vált. Lehetetlen, hogy az emberek Isten nélkül örökéletre tegyenek szert.

 

Mivel még nem valósult meg Isten terve, újrakezdődik az emberiség története Noé és családjával.

Az emberiség története Ádámmal és Évával, egy férfival és egy nővel kezdődött.

Az emberiség története Noé és családjával, négy férfival és négy nővel újból kezdődik. Ezzel a genetikusok, tudósok és a tájékozott emberek mind tisztában vannak.

 

Ez az újrakezdés, sajnos új bűnök és új lázadások elkövetését is jelenti. De ezt Isten lehetővé teszi, mert az ember nem egy programozott élőlény, hanem szabad akarattal, érző lélekkel, és elemző-gondolkodó elmével megáldott lény. Ezek nagyon értékes dolgok, értékelnünk kell Isten nemességét, jellemét valamint ezeket az isteni ajándékokat.

 

 Babel

 

Bábel – a tudatos lázadás Isten ellen.

 

Mind az egész Földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor kelet felől elindultak, Sineár Földjén egy síkságot találtak és ott letelepedtek. És mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lett nekik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. És mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget7 érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész Földnek színén. Az Úr pedig lejött, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek az emberek fiai. És mondta az Úr: Íme e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélesztette őket onnan az Úr az egész Földnek színére; és megszűnnek építeni a várost. Ezért nevezik annak nevét Bábelnek; mert ott zavarta össze az Úr az egész Föld nyelvét, és onnan szélesztette el őket az Úr az egész Földnek színére. 1Móz 11:1-9

 

 

Tanulságok:

 

Isten azt mondta: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a Földet.

Ehelyett az emberek: várost építettek, hogy ne az egész Földön, hanem a Föld egy kis területén lakjanak.

 

Bábel, az emberi önmegvalósítás és az önmegtartás szimbóluma: a „mi majd megvédjük magunkat” a „mi majd megcsináljuk” hozzáállás megtestesítője. Ez az emberi viselkedés azért is megdöbbentő, mert az özönvíz után kb. 200 év telik el. Abban az időben az emberek életideje 120 év, tehát nagyon kevés generáció telt el a pusztulás óta! Biztos, hogy az építők apáiktól, nagyapáiktól hallottak az özönvízről.

 

„Szerezzünk magunknak nevet” – ez büszkeség, az ego megnyilvánulása. A Biblia előző és következő fejezetében az emberek nevekkel vannak illetve, ebben a történetben egy név sincs.

 

Érdekes, hogy az özönvízben minden test elpusztult, kivéve Noé és családja. Az ő nevük, történetük fennmaradt, de egy engedetlen lázadót sem ismerünk név szerint, csak úgy emlékszünk rájuk, mint Noé kortársaira.

 

A toronyépítés során az emberiség sajnos Ádám és Éva nyomdokain halad. E folyamatban nem a konkrét cselekedetek (ettek a tiltott fa gyümölcséről, toronyépítés) a lényeg, hanem maga az engedetlenség!

Ádám és Éva esetében még egyszeri volt az engedetlenség, Bábel tornyánál már Isten parancsával való folyamatos szembeszegülést látunk.

Ismét az ember engedetlensége érkezik Isten ítélete: Az Úr szétzavarta az emberiséget a Föld minden részére. (Erre genetikai, nyelvészeti és régészeti, stb. bizonyítékok egyaránt vannak.)

 

Néhány figyelemre méltó dolog:

 

 • Az ember fel akart menni az égbe, az Úr leszállt a Földre.
 • Az ember egy helyen akart maradni, az Úr szétzavarta őket.
 • Az emberek nevet akartak szerezni maguknak és nem lett nevük.
 • A teljesen egy/egységes emberiséget, az egy ember általi vezetést, egy nyelvet, egy vallást, egy társadalmat, egy gondolkozást már ekkor sem engedte meg az Isten.

 

Kinek az akarata lett meg a Teremtőé vagy a teremtményé?

A Teremtőé! Sosincs ez másként, és napjainkban, sőt a jövőben sem lesz ez másként.

„Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.” Példabeszédek könyve 21. fejezet 30. vers.

 

Fontos leszögezni, most mielőtt elérkezik Isten súlyos ítélete:

Isten mindig győz, ezért a Bibliában ténylegesen hívők, a Bibliában egyértelműen leírt dolgokat megtartók állnak a győztes oldalán. A következő igeszakasz minden időben érvényes alapigazság, de a jövőben még fontosabb lesz:

„Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszélesztette az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönt le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.” Lukács evangélium 1. fejezet 51-52 vers.

 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy:

Isten ítéletét mindig az ember engedetlensége váltotta ki.

 itelet_konyv

3. Az előttünk álló ítéletről

 

Bevezető:

A Biblia beszél egy, olyan ítéletről, amely még nem következett be. Isten ezen beavatkozása, olyan rettenetes lesz, amilyen még nem volt a történelem során! Ha megvizsgáljuk az emberi történelmet gyakran találunk nagy szenvedéseket. Nos, bármelyik szenvedésnél nagyobb nyomorúság lesz a földön!

 

Mi az, amit tudunk ezzel kapcsolatban? Sok mindent, most csak ezt a textust nézzük meg. Az utolsó idők hasonlítani fognak Lót és Noé idejéhez. (Luk 17:26-37)

 

Noé koráról

 

Ennek a kornak a lényege az 1Mózes 6. fejezet 3. versében van összefoglalva:

„Ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, ő eltévelygett test.”

 

Hoffnung für alle német Biblia fordításban ez a vers így szerepel:

„Akkor azt mondta az Úr: Az emberek ne legyenek többé olyan idősek, nem fogom nekik az én életet adó leheletemet örökre adni. Ők újra és újra hagyják magukat a rosszra vezetni. Az ő életidejüket 120 évre korlátozom.”

 

Amit itt mond a Biblia az tragédia. Az ember testisége (testi volta) átveszi az irányítást az ember egész személyisége felett.

 

Ezt a helyzetet az 1Móz 6:11-13-as versek még pontosabban bemutatják:

„A Föld pedig romlott Isten előtt és megtelt a Föld erőszakoskodással. Tekint azért Isten a Földre, és íme meg van romolva, mert minden test megrontotta8 az ő útját a Földön. Mondta azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a Föld erőszakoskodással telt meg általuk: és íme elvesztem őket a Földdel együtt.”

 

Noé és családja kivételével, az emberiség teljesen romlott volt Isten szemében. A Föld erőszakkal, kegyetlenséggel telt meg. Isten látta, hogy minden test (minden egyes ember) megrontotta a saját útját a Földön.

Ekkor ezt mondta Isten Noénak: minden test (ember) vége elérkezett előttem, mert a Föld általuk kegyetlenséggel telt meg, ezért elvesztem őket a Földdel együtt!

 

Az ember nemcsak Isten képe (fotója, külső mása), hanem ennél sokkal több, belül is hasonló Őhozzá. Kívül és belül egyaránt hasonlóra lett teremtve Istenhez. Elfogadjuk vagy sem – ez így van. Ezért bánik a Teremtő Isten az emberrel ilyen különleges módon. Amikor viszont az ember úgy viselkedik, mintha csak test lenne, azzal szégyent hoz a Teremtőjére. John Wesley a boldog mondásokról írt prédikációjában írta: „a léleknek teljesen át kell adnia magát a testnek és a vérnek, hogy kételkedni tudjon az isteni eredetében.” Ez így van. Amikor megtörténik ez a fajta átengedés, az ember utat nyit a bűn és lázadás minden formájának. Ez történt Noé idejében, ezért volt a súlyos ítélet.

 

 

Most nézzük meg milyenek voltak Lót kortársai?

 

„Mivel Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnük nagyon nagyra nőtt. Alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e vagy nem? Tudni akarom.” 1Móz. 18:20-21

 

Az ember cselekedete:

Szodoma, Gomora lakóinak a bűne megsokasodott. A szodomai bűnök máig nagyon rossz hírűek. Minden tisztességes emberben viszolygást váltanak ki.

 

Isten cselekedete:

 1. Meglátogatta Ábrahámot és elmondta neki mit szándékozik tenni a városokkal. Ábrahám könyörög a városok lakóiért, Isten enged Ábrahám közbenjárásának: „Ha találok Szodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.” 1Móz 18:26 Ábrahám tovább folytatta közbenjárását és Isten újból és újból csökkentette az 50 igaz számát. Végül tíz igaz ember, miatt Isten megkegyelmezett volna Szodoma, Gomora, Adma, Ceboim teljes lakosságának! Hogy ez hány főt jelent vita tárgya, de alsó hangon is több ezer emberről beszélünk, de inkább több tízezerről.
 2. Isten tűzzel és kénkővel elpusztítja a Jordán völgyet. Véget vet a szándékos, sorozatos, gonosz bűnelkövetésnek.

 

 

 koszobor

Noé és Lót ideje – közös vonások:

 

A bűn, gonoszság, lázadás ezeken a helyeken már olyan nagy és kiterjedt volt, hogy elmaradhatatlanná vált az ítélet.

 

 

Mindkét társadalmat meglepetésként érte Isten ítélete. Noé és Lót kortársai annyira csak magukkal voltak elfoglalva, hogy semmit sem vettek észre Isten közelgő ítéletéből.

Luk 17:26-37 Miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába bement, és jött az özönvíz, és mindenkit elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Aznap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére! Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik otthagyatik. Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik otthagyatik. Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik otthagyatik. És felelvén, mondának neki: Hol, Uram? Ő pedig monda nekik: ahol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk.

 

A figyelmeztetéseket nem vették komolyan.

1Móz 19:12-14 Ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki e helyből. Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Elment Lót, és szól az ő vőinek, kik az ő lányait elvették és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost; de az ő vői úgy gondolták tréfál.

 

Kik maradtak életben?

Noé, az igazság hirdetője, és Lót, akinek igaz volt a lelke. (2Péter 2. fejezet 5-8)

 

 

Most térjünk rá az előttünk álló ítélet „főszereplőjére”. A humanista mozgalom jelenlegi céljaival, tevékenységével a végidő összes szereplője a történelem színpadára lépett. Az események már nem visszafordíthatóak, csupán lassíthatók.

onimadat_nyil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A humanista mozgalom

 

Olyan ítélethez, amilyen még nem volt, olyan:

 • bűnre,
 • gonoszságra,
 • lázadásra van szükség, amilyen még nem volt az emberi történelem során.

A történelem végén, olyan fenevad9 fog feltűnni, amelyik különbözik az előző három fenevadtól. Ezért vagyok biztos abban, hogy az “antikrisztusi10 befutó” nem az iszlám, vagy bármelyik ma ismert vallás lesz. Az más kérdés, hogy ezek a vallások mennyire fognak átformálódni/átlényegülni a humanizmus képére. A humanista vallás előtti tömeges behódolás az összes többi vallás részéről már látható. A behódolásnál mélyebb, belső azonosulás, a bibliai hittételek feladása, vagyis átlényegülést jelent. Például: Desmond Tutu11 volt lelkész, Nadia Bolz-Webber lutheránus lelkésznő, Lukácsi Anna katolikus teológusnő.

 

Mi lesz a nagy bűn, gonoszság és lázadás, ami még nem volt?

Ray Kurzweil a szingularitás prófétája szerint az evolúció hat szakasza12 a következő:

Első korszak: fizika és kémia.

Második korszak: biológia és DNS.

Harmadik korszak: agy.

Negyedik korszak: technológia.

Ötödik korszak: az emberi technológia és az emberi intelligencia egybeolvadása.

Hatodik korszak: a világegyetem ébredése.

 

Az ötödik korszak ez a lázadás, amikor az embert, az emberek egy szűk csoportja embergéppé szeretne formálni.

 

A jövő kulcskérdése: Hogyan fog ez megvalósulni?

 

A válasz sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, az egységesítés által!

Az automatizálás az összes munkahelyen, és minden munkafolyamatban rohamosan növekszik, ezáltal az emberekbe beleivódik: beállsz a sorba vagy kiközösít a rendszer, kidob majd éhen döglesz.

 

A gyenge MI ma már egyre több területen legyőzi az embert pl.: sakk, go, Rubik kockakirakás, jogi-, orvosi tanácsadás, oktatás, cikkírás, stb.

„Gondoljunk Garri Kaszparovra, aki 1992-ben még lenézően nyilatkozott a számítógépes sakk szánalmas állapotáról, ám az évenként megduplázódó számítási kapacitás lehetővé tette, hogy mindössze öt évvel később legyőzze egy számítógép.”13

 

Ezen érdemes egy kicsit elgondolkozni. Ez a példa jól bemutatja a gyenge MI erejét.

1992-ben mondjuk a sakkgép 2-es tudásegység szinten állt, míg Kaszparov mondjuk 53-as szintű tudásegységen. Öt év alatt a sakkgép a 2-es tudásszintről eljutott a (4, 8, 16, 32, 64) 64-es tudásszintre, ahol már legyőzte Kaszparovot.

Érthető, hogy a gyenge MI az élet egyre több területén átveszi az irányítást, így történik (alig észrevehető módon) az emberek irányítása, manipulálása, „egységesítése”. Ez a manipulálás manapság Európában már, magasabb szintű, mit Észak-Koreában. Mit értek ez alatt? Vegyük például a kijelzőt. Mivel nem tudsz, olyan dolgot kérni, ami nincs a kijelzőn, így a legtöbb európai ember számára már csak az létezik, ami a kijelzőn szerepel. Ennyi az egész. Az meg, hogy bőséges és csábító, villogó és kívánatos dolgok legyenek a kijelzőn csak programozás kérdése. Ebben a „kijelzős világban” a jó, illetve a rossz csupán egy programozási algoritmus (elágazás). Az hogy mi jó, vagy gonosz nem több, mint programozói döntés. A helyes és helytelen viselkedés meghatározása az adatfelhőből érkezik, de az adatfelhőhöz csak néhány kiváltságos fér hozzá! Az informatikai guruk (szociális mérnökök, techvarázslók) által leuralt média így akarja meghatározni mi a jó és mi a rossz. Már jelenleg sem lehet megkérdőjelezni bizonyos dolgokat, csak a bólogatást, helyeslést tűrik el. De a közeljövő sokkal, de sokkal rosszabb lesz. Nagyon gonosz világ lesz ebből. De nem ez a vége.

 

A szingularitás után nem lesz különbség ember és gép, a fizikai és a virtuális valóság között. Ha valakiben felmerül a kérdés, hogy mi marad egyértelműen emberi ebben a világban, akkor a válasz ennyi: az, hogy a mi fajunk az, amelyik inherensen (benne lévő, benne rejlő) fizikai és szellemi hatóköre aktuális határainak a kitágítására törekszik.” (IM: 18. o.)

 

2030_naptar

A humanista mozgalom szerint az emberiség 2030-ra elérkezik az evolúció ötödik korszakába, amikor az emberekből, „félig ember-félig gép” lesz. Ezt a hibridet a „belső14 párt” a mostani nevük „belső programozói” réteg fogja folyamatosan, szigorú ellenőrizés alatt tartani, és manipulálni.

A „belső programozói” réteg fölött egy rendkívül szűk, de szupergazdag réteg fog hatalmat gyakorolni. A kiváltságos uralkodói réteg kezében, olyan hatalom összpontosulhat, amilyen még nem volt, miközben az emberből alig marad valami. Ez a hibrid valójában, már nem is ember, hanem irányított, (gépi vezérelt) mozgó-beszélő molekula, áramkörhalmaz. Nem az a kérdés, hogy ez megvalósul-e, hanem az hogy mikor! Ezzel a végidő (az utolsó idő, utolsó napjai) összes szereplője a történelem színpadára lépett és elkezdte előre megmondott tevékenységét. Meg vagyok győződve arról, hogy ez az a pont, amire az Atya16 figyel!

 

 

Cselekedetek 1:6-7

Az apostolok kérdezik: „Uram, nem ez időben állítod helyre Izraelnek az országát?”

Jézus válasza: „Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett.”

 

Máté 24:32-39 A fügefáról (Izraelről, mint ország) vegyétek a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek. Az Ég és a Föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak, házasodnak és férjhez mennek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment. És nem vettek észre semmit, amíg eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta: ekképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.

 

 

5. Összegzés

 

 

2015-ben mondta Kurzweil: „már csak 15 év, és mindnyájan robotok leszünk.” Azt szeretnék, hogy 2030-ra minden ember agya, (ezáltal gondolkozása, vágyai, döntései) meg legyen hackelve.

 

Ezzel szemben mit akar Isten?

Máté 22:37-39 Jézus pedig monda neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

 

2015 egy fontos év a humanisták számára (Jövő útja vallási szervezet megalapítása) Harari: Homo deus A holnap rövid története kiadása, stb. Innentől kezdve már nemcsak arról szájkaratéznak, hogy Isten hallott, hanem ott tart a felfuvalkodottságuk, hogy Isten „tetemétől” is meg akarnak szabadulni. A humanisták meg fogják tanulni, hogy a Biblia minden szava igaz, és erős. Az efézusi levél 1. fejezet 10. verse is be fog teljesedni:

Az idők teljességének megvalósításáról így szól az Úr:

Krisztusban, mint Főben, újra összefog mindent: amik a Mennyben, és amik a földön vannak.

 

Az emberiség jelenlegi korszakának hajnalán Ádám és Éva mondta: olyanok leszünk, mint az Isten. 1Móz.3.5.

Az emberiség jelenlegi korszakának alkonyán a humanisták mondják: olyanok leszünk, mint az Isten.

 

Isten válaszai során az emberiség meg fogja tudni, és el fogja ismerni a Róma levél 11. fejezet 36-os versében foglaltakat:

Belőle fakad, rajta keresztül halad, és minden Őbelé tér vissza.

 

 

 

ceruza_fuzetIrodalomjegyzék /Szerkesztői megjegyzések:

A téma szokatlan volta miatt az irodalomjegyzéket kiegészítettük magyar nyelvű irodalommal.

 

1.Mottó:

A Biblia és a bibliaértelmezése nem ugyanaz, valamint

a tudományos tények és azok értelmezése sem azonos!

A Biblia és a tudományos tények nem változnak,

ezek különböző értelmezései jönnek-mennek.

Se szeri, se száma azoknak az előfeltételezéseknek, amelyek a Biblia szövegére épültek. Rendszeresen előfordult, hogy ezek az előfeltételezések hosszabb ideig (több évtized) nagyobb körben (egy vagy több kontinensen) egy vagy több egyházban/felekezetben erősen tartja magát, aztán egyszer csak megszűnik uralkodó elméletnek lenni, majd lassan vagy gyorsan eltűnik a hívők gondolkozásából. Azért fontos erről megemlékezni, hogy soha ne a tömeg véleményét kövessük, hanem a Bibliát. A tömeg, bármilyen egyházi ember tévedhet, a Biblia soha!

Ugyan ez a helyzet a tudományos tényekkel és azok értelmezésével! Nagyon sok „jól hangzó”, meggyőzően előadott előfeltételezés a „megkérdőjelezhetetlen tudományos tény kategóriába” került, majd évek (évtizedek rosszabb esetben még több idő) múlva véglegesen a tudomány szemétdombján landolt.

 

2. Az emberiség utolsó időszaka. Ez egy több jelentéstartalmú kifejezés a Bibliában, jelen esetben közvetlenül a nagy nyomorúság előtti és alatti időszakot értem alatta.

 

3. Deizmus.

Úgy mutatja be Istent, aki mindent létrehozott (anyagot, energiát, növényeket, életet, állatot, embert), de aztán magára hagyta a teremtett világot. Azt állítja, hogy Isten nem törődik az általa teremtett világgal, emberiséggel. Ő a világ első (kezdeti) oka, de ma már nem szól bele e világ dolgaiba, sem az anyag, sem az emberi társadalom működése nem érdekli. Isten megteremtette a világot, de hagyja, hogy a teremtményei bármit tegyenek. Madách, az Ember tragédiájában a deista felfogást foglalja össze egy rövid, de találó mondatban: „A gép forog, az alkotó pihen.”

 

4. Isten mindentudó. Ő ismeri az összes ember, minden gondolatát és cselekedetét. Nála a szívek, motívumok, beszédek és cselekedetek pontosan nyilván vannak tartva. A teremtő Isten pontosabb nyilvántartást vezet az emberekről, mint a face, google, apple, stb. együttvéve. A Big data rendszer hozzá képest kezdő blogger. Jézus Krisztus az igazságos Bíró elől egyetlen hűtlenség, gonoszság, stb. sincs elrejtve, az Ő ítélete pontos és tökéletes. Sokan gúnyolják Isten bírói tevékenységét, de ezt a maguk kárára teszik.

 

5. Ezen oldalon nagyon sok anyagot találnak a témában:

John R. Baumgardner, geofizikus: Mi a helyzet a geológiai leletekkel és a fosszíliákkal?

http://teremtestudomany.hu/geologiai-leletek/

 

6. „Megsokasodott az ember gonoszsága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” 1Móz. 6.5.

Károli: megsokasult. Héber: (rab) sok, nagy, hatalmas; heves, erős.

Károli: gonoszsága. Héber: (ra) rossz, hitvány, gonosz, taszító, visszatetsző, nem tetsző, veszélyes, rosszindulatú.

Az eredeti nyelven ez a mondat nagyon erőteljes, intenzív folyamatos gonoszságot fejez ki. IMIT: „Látta az örökkévaló, hogy nagy az ember gonoszsága a Földön és hogy szíve gondolatainak minden hajlama csak gonosz egész nap”

 

7. Bábel tornya az eget éri.

A héber samajim szónak több jelentése van. Isten mondta: „Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.” 1Móz 1:20

A Bábel tornya az eget éri, vagyis azt, ahol a madarak szállnak, és a felhők vannak.

A ma létező négyféle felhő közül három felhőfajtát (alacsony, középmagas, és a nagy függőleges kiterjedésű felhő) elérte volna a Bábel tornya.

Bővebben:

Ókori Felfedezések – A Biblia elveszett tudományának nyomában

 

8. A héber szó, az önálló akarattal rendelkező személy szándékos cselekedetére utal. Napjainkban van egy nézet, hogy a gonosz angyalokkal való keveredés, annyira általános volt, nem volt már genetikailag tiszta ember, csak az a nyolc fő, akiket Isten a hajóban megmentett. Erre azonban egyetlen bibliai szó fordítási lehetősége nem elegendő bibliai alátámasztás.

 

9. Fenevad. Dániel (7. fejezet) és a Jelenések (13. fejezet) könyvében szereplő hatalom.

Bővebben a következő részben, a történelem rövid összefoglalásában.

 

10. Bővebben a következő részben, a történelem rövid összefoglalásában. Az „Antikrisztusi befutó” lényege, melyik hamis vallásból fog kikerülni az Antikrisztus.

 

11. Desmond Tutu volt lelkész, aktivista:

2013 júliusában kijelentette, hogy inkább menne a pokolba, mint egy homofób mennyországba:

„Sosem mennék egy homofób mennyországba. Nem, köszönöm, de inkább máshová mennék. Sosem imádnék egy homofób Istent, ez a szilárd meggyőződésem. Legalább annyira vagyok elszánt ebben a kampányban, mint amennyire a fajgyűlölés elleni mozgalomban. Számomra mindkettő ugyanakkora jelentőséggel bír.”

 

12. Ray Kurzweil: The Singularity Is Near. Penguin Group. 2006. Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén. 25-38. o.

 

13. Ray Kurzweil: The Singularity Is Near. Penguin Group. 2006. Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén. 16. o.

 

14. Ray Kurzweil: The Singularity Is Near. Penguin Group. 2006. Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén. 18. o.

 

15. Belső párt. Utalás George Orwell: 1984 című regényére, melyben az elnyomó hatalmat a belső párt emberei gyakorolták.

 

16. Cselekedetek 1:7 Jézus mondja: „Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett.” Most amikor a dánieli pecsétek felbontása zajlik ezt is megértjük.

Dán 12:10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik.

Az utolsó idő, utolsó napjaiban ezeket a pecséteket már nemcsak próféták, hanem minden értelmes ember megérti. „Az értelmesek (előre látók, figyelők) megértik, felfogják.

 

 

 

Előző cikk: Jézus és a genetika. >>