Kiragadás: a Nagy Nyomorúság előtt

 

Az egyház/Menyasszony

A Krisztus Testének

Nagy Nyomorúság előtti kiragadásáról

 

 

By: Karl Bernhardt, 2019. 

 

 

Tartalom:

 

I. Alapigék

1. Mint Noé napjaiban Mt. 24:37-

2. Két ember a mezőn Mt. 24:40

3. Két asszony a malomban Mt. 24:41

4. Két ember az ágyban Luk 17:34

5. 10 szűz Mt. 25. 1-13

6. Kérni kell a méltókká tétetést Luk, 21:34-36

7. Mint Lót napjaiban Luk 17:28-

8/1. Elragadtatunk 1Thess 4:17

8/2. Az Úr elé a levegőbe 1Thess 4:17

8/3. Mint tolvaj 1Tess. 5.4

8/4. Nappaliak vagyunk 1Thess 5:5 

8/5. Nem haragra rendelt minket az Isten 1Thess 5:9

8/6. Vigasztalás miatt lett megírva 1Thess 4:18, 1Thess 5:11

 

 

II. Kiegészítő Igék

1. Akik őt várják Zsid. 9:28

2. Nincs megtérés Jel 9 és 16 fejezet

3. Nincs szó az Egyházról

4. 7 gyülekezet Jel. 2-3  

5. Az irgalmasságtevők elragadtatnak Ézsa. 57.1-2

6. Elmegyek, hogy helyet készítsek János. 14.1-3

7. Úgy jön el, ahogy felment Csel. 1.11

8. Önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak 2Pét. 2.1

9. Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig Fil 1:6

10. Nem Egyiptom, Asszíria, Babilon, Róma stb.

11. A jó pásztor életét adja a juhokért Jn 10:11

12. A Szent Szellem kitöltetése minden testre Jóel. 2.28-32

13. Halálra keresi a gonosz az igazat Zsolt. 37.32-33

 

 

III. Ellenvetések

1. Trombiták   

2. A Nagy Nyomorúságból jövők Jel.7.13-17

3. Lukács 21. 22-31

4. Nem mond időt Jel.2.27, Mt.24 stb.

 1. számú forgatókönyv: A kiragadás és a Nagy Nyomorúság egy időpontban történik, ugyan abban az eseménysorozatban történnek.
 2. számú forgatókönyv: A kiragadás és a Nagy Nyomorúság két különböző időpontban fog megtörténni, más eseménysorozatok követik őket. 

5. Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat Cselekedetek 1.7 

6. Az egész világot érő megpróbáltatás azonos a Nagy Nyomorúsággal Jel 3:10

7. A csapások azokat érik, akik felveszik a Fenevad bélyegét Jel 16:2

8. Noé és Lót a Földön voltak

 

 

 

 

 

I. Alapigék

 

 

1. Mint Noé napjaiban Máté 24.37-41 

„Amiképpen Noé napjaiban volt, akképpen lesz az Emberfiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak, házasodnak és férjhez mennek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába bement. És nem vesznek észre semmit, míg el nem jött az özönvíz és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.”

 

A testi emberek még közvetlenül az özönvíz előtti napokban sem értették meg (vagy nem akarták megérteni), hogy valójában mi folyik körülöttük, ezért csapott le rájuk váratlanul Isten ítélete. Az ítélet mindenkit elért, vagyis minden Földön lévő ember elszenvedte Isten büntető csodáját, pusztán a bárkában lévő kisebbség menekült meg.

 

Miért volt az ítélet?

A bűn miatt! „Megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” 1Móz 6:5

 

Kiket ért el Isten ítélete?

Azokat, akiknek a szívük minden alkotása csak gonosz, akik elutasították a bárkát.

 

Noét és családját miért nem érte az ítélet?

Noé és családja a bárka építésével, Isten dolgaival voltak elfoglalva. 

 

Mindenkinek volt választási lehetősége!

Noé és családja az Istennek való engedelmességet, kortársaik a Sátánnak való engedelmességet választották, ezért lett különböző a sorsuk. 

 

Nézzük tovább a Mt. 24. 37-41 szakaszt. Hogyan folytatódik az alapige? 

A szétválasztással!

 

Négy figyelmeztető példa, hogy

vegyük komolyan a felvitetést/kiragadást!

 

Felvitetik vagy itt marad!

Paralambanó jelentése pl.: átvesz, elfogad, felvesz, magához vesz, maga mellé vesz, elvisz, befogad.

 

Aphiémi jelentése pl.: elenged, elhagy, elküld, elbocsát, útjára bocsát, figyelmen kívül hagy, otthagy, hátrahagy, magára hagy.

 

2. Két ember a mezőn Máté 24:40

Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 

Az egyik sorsa a paralambanó, a másiké az aphiémi.

 

3. Két asszony a malomban Máté 24:41

Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 

Az egyik sorsa a paralambanó, a másiké az aphiémi.

 

4. Két ember az ágyban Luk 17:34

Azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik otthagyatik.

Az egyik sorsa a paralambanó, a másiké az aphiémi.

 

Az ágy a legszorosabb [családi] köteléket jelenti. A megtart a férjem, feleségem hite, mert az 1Kor 7:12-14 ezt mondja, ebben az esetben nem fog működni, mert „akik Krisztuséi”, azok fognak kiragadtatni a Nagy Nyomorúság elől.

 

 

5. 10 szűz Máté 25:1-13

„Akkor hasonló lesz a Menny Királysága tíz szűzhöz, akik elővették a lámpásaikat, kimentek a Vőlegény elé. Öt közülük eszes, és öt bolond. Akik bolondok, mikor lámpásaikat elővették, nem vettek magukhoz olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat visznek az ő edényeikben. Késvén pedig a Vőlegény, mindannyian elszunnyadnak és elaludnak. Éjfélkor pedig kiáltás hallatszik: Ímhol jön a Vőlegény! Jöjjetek elébe! Akkor felkelnek mind a szüzek, és elkészítik a lámpásaikat. A bolondok mondják az eszeseknek: Adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialudnak. Az eszesek ezt felelik: Netalán nem lenne elegendő nekünk és nektek; menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak, megérkezik a Vőlegény; és akik készen vannak, bemennek vele a menyegzőbe, és bezárták az ajtót. Később pedig a többi szűz is megjött, mondták: Uram! Uram! Nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az Emberfia eljön.”

 

Ebben hasonlatban a Mennyek Országa tíz emberrel van szemléltetve, akik várják a Vőlegényt. Tragédia (és egyben újabb esély számukra) hogy tíz közülük öt ember vágya, várakozása, hite, erőfeszítése nem éri el a célját. Ahogyan várták a Vőlegényt, az nem az volt, amit az Úr elvárt tőlük. Itt is szétválik a magaválasztotta istenkeresés és „Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai.” (Ró, 14.8) elv közötti különbség.

 

2 ember a mezőn, 2 ember a malomban, 2 ember az ágyban, valamint az 5 bölcs és 5 bolond szűz azt mutatja, hogy a hívők fele valójában nem „jár” az Istennel.

 

 

6. Kérni kell a méltókká tétetést Luk, 21:34-36 

„Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek tobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjai miatt és váratlanul rátok ne törjön az a nap. Mert mint egy csapda, úgy lepi meg azokat, akik a Földbolygón laknak. Legyetek óvatosak! Minden időben könyörögjetek, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek, azokat, amik be fognak következni, és megállhassatok az Emberfia előtt!

 

Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés! Folyamatosan könyörögni kell azért, hogy Isten méltónak tartson arra, hogy megmeneküljek azoktól, amik biztosan be fognak következni, helyette pedig az Emberfia elé álljak!

 

Mik ezek a bekövetkezők, amiket el lehet kerülni, sőt Isten szerint el kell kerülni?

Nézzük meg a szövegkörnyezetet! Lukács 21.5-36 Jeruzsálem pusztulásáról és Jézus második eljöveteléről, a nemzetek idejéről, és annak végéről szól. Az Ige itt tele van rossz dolgokkal. Két szóban összefoglalva: A „harag idejét” kell elkerülni! Ennek egyetlen módja van, Földbolygóról való távozás, vagyis a kiragadás: 

 

Krisztus a Menyasszonyát kiveszi az időből 

és a földi létezésből, hogy Vele legyenek.

 

Az Úr Napja, vagyis Jézus ítéletsorozata úgy csap le az emberiségre, mint egy csapda a vadra: 

– váratlanul, 

– gyorsan, 

– elkerülhetetlenül (bekövetkezés szempontjából), 

– kikerülhetetlenül (a következmény szempontjából). 

Ez a leírás nem illik a Nagy Nyomorúság végén bekövetkező kiragadás-forgatókönyve, ez a megfogalmazás a Nagy Nyomorúság előli kiragadás „forgatókönyvébe” illik.

 

„Kérni kell a méltóvá tétetést” 1.

A görög deomai jelentése: kér, könyörög, esedezik. Ezt olyan személy teszi, aki megértette és átérzi, hogy rászorul Isten segítségére, aki kéri és elfogadja az olajat, vagyis a Szent Szellem segítségét, lásd 10 szűz példázata. A bolond szüzek pontosan ezt fogják elmulasztani!

 

„Kérni kell a méltóvá tétetést” 2.

A görög kataxioó (G2661) jelentése: teljesen érdemesnek, méltónak tart passzív alakban: méltónak találják, méltónak bizonyul, megtiszteltetésben részesül.

 

Hasonítsuk össze s Máté 24:20-ben megfogalmazott imával:

„Imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon.”

A szövegkörnyezetből megtudjuk, hogy ez a nagy nyomorúságra vonatkozó Ige. Itt nincs szó a méltóvá tétetésről! A Luk, 21:34-36-ban viszont szerepel.

Minden időben könyörögjetek, hogy 

méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek, azokat, amik be fognak következni, 

és méltókká tétessetek arra, hogy megállhassatok az Emberfia előtt.

 

 

 

Elkerüljék

A görög ekpheugó jelentése pl.: elmenekül, kimenekül, megmenekül, elkerül valamit.

 

Megállhassatok az embernek Fia előtt

Kik lesznek ezek?

Az egyház azon része, amely a Menyasszony, Krisztus Teste, akik Krisztuséi, akik méltóvá tétettek, bölcs szüzek, akiket Isten Szelleme vezérel. 

Hol lesz az ítéletük? 

Krisztus trónja (ítélőszéke) előtt. 2Kor 5:10

 

 

7. Mint Lót napjaiban Luk 17:26-37 

Mint Noé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az Emberfia megjelenik.

Aznap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére! Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És felelvén, mondának neki: Hol, Uram? Ő pedig monda nekik: ahol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk.”

 

Amelyik napon elhagyta Lót Szodomát, tűz és kénkő hullott az égből, és mindenki elveszett, így lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Luk 17:29

 

Mi történt még Lót napjaiban?

 

1Móz 19:18-24 „És monda Lót nekik: Ne oh Uram! Íme a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta: de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem, és meghaljak. Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az; és én életben maradok. Monda azért neki: Ím tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szólottál. Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Cóárnak. A Nap feljött a Földre, mikor Lót Cóárba ére. És bocsáta az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.”

 

Lótot és családját nem érte az ítélet, sőt az angyal azt mondta: „Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz.” 1Móz 19:22

 

Addig nem lehetett elpusztítani a gonosz várost,

amíg Lót és családja benne tartózkodott!

 

Akkor kezdődött az ítélet, amikor Lót már beért Cóárba, vagyis biztonságban volt! 1Móz 19:23

Pedig ez nem a kegyelem korszakában, hanem a pátriárkák idejében történt. Jézus Krisztus áldozata után – amely kibékítette a megváltottakat Istennel – még nehezebb elképzelni, hogy a megigazultak is a világgal együtt átéljék Isten haragját.

 

Kik menekültek meg a csapástól?

Lót és a családja.

Mi lett a sorsuk a felnőtteknek?

Egyik engedelmeskedett a másik nem. Az egyik megmenekült a másik elveszett. Ez is 50-50 %. (A Lóttal lakó lánygyermekek még nem ismertek férfit, az apjukkal laktak, az apjuk tekintélye alatt voltak, ők 100%-ban megmenekültek.)

Lót és a felesége – mindketten megmenekülhettek volna, de csak az egyikük menekült meg. Ez is egy komoly figyelmeztetés.

 

Mi történt az ítélet előtt? 1Móz 18:23-32 

Isten elé járul Ábrahám és mondja neki: 

„Avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe? Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az ötven igazért, akik abban vannak? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?

És monda az Úr: Ha találok Szodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. Felel Ábrahám és monda: Immár merészkedtem szólni az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok. Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-e az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt. És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért. Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram ha szólok: Hátha találtatnak ott harmincan? És Ő felel: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat. És ő monda: Immár merészkedtem szólni az én Uramnak: Hátha találtatnak ott húszan? Felel: Nem vesztem el a húszért És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért.”

 

Ábrahám kérdései:

Elveszted az igazat is a gonosszal együtt?

Az egész Föld bírája nem szolgáltat igazságot?

Isten válaszai:

Ha találok Szodomában a városon belül ötven, végül már csak tíz igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek 10 igaz miatt.

 

Tíz igaz miatt Isten megkegyelmez. Vajon a Nagy Nyomorúságra ez nem vonatkozik? A Nagy Nyomorúság előtt nem lesz a Földbolygón 10-1500 igaz? Nem lehet, hogy az igazak az Úrnál lesznek, mert mielőtt megtörtént volna az elragadtatás?

 

 

8/1. Elragadtatunk 1Thess 4:17

 

1Tesz, 4:15-5:11

„Azt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak a Krisztusban; Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Az időkről és időszakokról pedig, testvéreim, nem szükség, hogy írjak nektek; Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekülnek. De ti, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alszanak, éjjel alszanak; és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Ővele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is.”

 

Elragadtatunk harpadzó jelentése: elragad, elrabol, kiragad, fölkap, megragad. Erőteljes kifejezés, ami az élőkkel fog történni. Ilyet nem olvasunk Jézus Krisztus második eljövetele idejében felsorolt események között.

 

 

8/2. Úr elé a levegőbe 1Thess 4:17

 

Az elragadás (kiragadás) utáni találkozás nem a Föld egyik vagy másik pontján lesz, hanem a felhőkben találkozunk Jézussal. A 2. eljövetel során Jézus a Földön lesz, Jeruzsálemben.

 

 

8/3. Mint tolvaj 1Tessz. 5.4

 

A tolvaj nem visz el mindent csak azt, ami számára értékes. Azért jön, amit ő fontosnak tart. Jézusnak mi lehet nagyobb érték, mint akikért meghalt és akik vele járnak? 

Jogosan feltételezhető, hogy azok lesznek felvíve, akiket Isten Szelleme vezérel, mert azok Isten fiai.

A tolvaj nem rendezkedik be, nem azért jön, hogy maradjon, amint megszerezte, amit akar távozik. A 2. eljövetele után Jézus Jeruzsálemben rendezkedik be, onnan fog 1000 évig uralkodni.

 

 

8/4. Nappaliak vagyunk 1Thess 5:5

 

„Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!” 1Thess 5:5

„Mert akik alszonak, éjjel aludnak; és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.” 1Thess 5:7-8

 

Az éjszaka és a sötétség ebben a szövegkörnyezetben, nem a természetes éjszakát és sötétséget jelenti, hanem a szellemit. 

A nappalhoz és az éjszakához való tartozás ebben az esetben a két szellemi birodalomhoz való tartozást is kifejezi. Akik nappaliak, vagyis Isten fiai, azokra is hat a szellemi sötétség, ezért akik nappaliak legyenek éberek. Az éberség megszerzéséhez és megtartásához a szellemi fegyverek (Ef. 6.10-18) használata elengedhetetlen.

 

 

8/5. Nem haragra rendelt minket az Isten 1Thess 5:9

 

A Nagy Nyomorúság a Bárány haragjának a napja: „Mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek miránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” Jel 6:16-17

 

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn 3:36)

 

Jézus megmentett minket az Atya haragjától, aztán saját haragja tűzében szenvedtet évekig? Logikus ez?

 

 

8/6. Vigasztalás miatt lett megírva 1Thess 4:18, 1Thess 5:11

 

„Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is.” 

 

Nem tudom, hogy lehet a szenvedéssel, nyomorúsággal, halállal, pusztulással vigasztani és reményt adni. Egy ilyen beszédben mennyi a vigasz: >Emberek! Mindegy, hogy mit tesztek jobban fogtok szenvedni, mint a bárki gulágon, vagy a náci koncentrációs táborban.<

Ez nem örömhír. Isten még Ninivének is megkönyörült, amikor Ninive lakossága hozzá fordult. (Jónás 3. fejezet) [Ninive az Istár-kultusz központja, és a bálványimádás melegágya volt, de még nekik is megkegyelmezett az Isten.] Krisztusért és az igazságért szenvedni a legdicsőségesebb dolog a Mennyben, de erre egyedül Isten tudja felkészíteni az embereket, persze a szentségre is. Minden vigasztalás Isten végzi.

 

 

 

II. Kiegészítő Igék

 

 

1. Akik őt várják Zsid 9:28

 

Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.” 

 

Krisztus másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják, hogy megmeneküljönek. Ebben a Krisztus második eljöveteléről szóló Igében az: 

 • optanomai jelentése: megjelenik, megmutatkozik, 
 • apekdekhomai jelentése: vár, nagyon vár, sóvárogva vár. 

 

Megjelenik, mutatkozik

Ez nem a felhőkben, hanem a Földön, azon belül főleg Jeruzsálemben fog megtörténni.

 

Várják

Várni a halottak nem tudnak. Ebben az Igében nincs is szó halottakról, valamint a Mt. 25. 1-13-ból tudjuk, hogy az elragadtatás során nem mindenki találkozik Jézussal, aki várja. Logikus azt gondolni, hogy az Egyház Földről való kiragadása és Krisztus második eljövetele: 

 • nem ugyanazon események,
 • más időpontban fognak megtörténni, valamint 
 • különböző események előzik és követik őket.

 

 

2. Nincs megtérés Jel 9 és 16 fejezet

 

A hatodik trombitaszó a második jaj Jel 9.13-21

Jel 9:20-21 A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a daimonion-kat, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.

 

A hét angyal kitölti az Isten haragjának poharát Jel. 16

Jel 16:8-9 A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a Napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma van e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.

 

A Nagy Nyomorúság előtti „önként megtérők” ilyen erőteljes kényszer hatására sem térnek meg? Logikus ez? Nem inkább Lukács 16:31 verséhez hasonlít ez a helyzet: „Ő pedig monda neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.” Ez pedig azokra vonatkozik, akik szándékosan/tudatosan nem akarnak Istennel járni, azokra, akiket nem isten Szelleme, hanem e világ Szelleme vezet. 

 

 

3. Nincs szó az Egyházról

 

A Jelenések 3. fejezete után nincs szó az Egyházról. A Krisztus Teste nem szerepel a földi eseményekben. Csak akkor hallunk róla újból, amikor János apostol visszatér a mostani „várakozás” időszakába. Vajon az Egyházzal semmi sem történik a Nagy Nyomorúság alatt, vagy az Egyháznak már nincs a Földön? Valószínűbb, hogy lezáródott az Egyház időszaka, és „aki a romlást visszatartja” már nincs jelen a Földön, így a bűn kiteljesedhet. 2Thess 2:7 „Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.”

A Nagy Nyomorúság alatt Istennek nincs üzenete a Testéhez, a Menyasszonyához? Logikusabb az a feltételezés, hogy Jézus Krisztus személyesen beszélget a Menyasszonyával.

 

 

4. 7 gyülekezet Jel. 2-3. fejezet 

 

Biztatás, figyelmeztetés és felkészítés az egyház, azon belül személyesen az egyháztagok részére, hogyan kerülje el az ítéletet és legyen győztes (éljen Istennek kedves életet). 

Az összes felekezetnek így kezdődik az üzenet: „tudom a te dolgaidat”. 

Mindenki a cselekedete szerint kapja a jutalmát és a büntetését. Nem egységes sem a jutalom, sem a büntetés! Egy-egy gyülekezeten belül kétféle sorsa lehet az egyház tagjának, mégpedig a cselekedetének megfelelően. Miért lenne ez másképpen a Nagy Nyomorúság ítéletében?

 

 

5. Az irgalmasságtevők elragadtatnak Ézsaiás 57.1-2

 

„Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz; Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, akik egyenes utaikon járának.”

 

Nagyon hasonlít a János 14.1-3-hoz. Nem lehet 100%-ban igazolni, hogy ez az egyház Nagy Nyomorúság előtti kiragadásra vonatkozik, de nehéz nem észrevenni a párhuzamot. Az viszont biztos, hogy a bűnös megbüntettetik az igaz jutalomban részesül általános elv a Bibliában, és nincs ok azt feltételezni, hogy a Nagy Nyomorúságra ez ne vonatkozna. 

 

 

6. Elmegyek, hogy helyet készítsek János 14:1-3

 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”

 

A János 14:1-3 megnyugtatás, békességre jutás céljából íródott, ahogyan vigasztalás miatt íródott a többi elragadtatással kapcsolatos Ige.

 

Az ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket mondat beteljesedése lehet, hogy: 

 • Jézus a felhőkig való eljövetelét 
 • és a Menyasszony kiragadást jelenti? Nincs Ige, amit ezt cáfolná.

 

 

7. Úgy jön el, ahogyan felment Cselekedetek 1:11 

 

„Kik szóltak is: galileabeli férfiak, mit állotok nézve a Mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a Mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a Mennybe.”

 

A tanítványok, akik Jézussal voltak, ők álltak és néztek fel a Mennybe/égbe. Ők látták Jézus felvitetését, nem mindenki, azonképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni. Természetfeletti beavatkozás fog történt. Itt a kiragadás technikai módját írja le az Ige.

 

 

8. Önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak 2Pét 2:1

 

„Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak.”

 

Az önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak nagyon hasonlít a 

 • tolvaj, 
 • csapda, 
 • kiragadás hirtelenségére.

A veszedelmet pedig lehet a Nagy Nyomorúság. Különösen, ha figyelembe vesszük a szövegkörnyezetet, amelyben Lót, Noé stb. hangzik el. A 2Péter második fejezete egy félelmetes újszövetségi Ige. Minden embernek el kellene gondolkoznia a tartalmán.

 

 

9. Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig Fil 1:6

 

Mit jelent a Krisztus napja? 1Kor 1:7-8, Fil 1:3-11, Fil 2:15-17 stb.

Jézus Krisztus felhőkig való visszajövetelét jelenti, amikor magához vonzza az Övéit, mint a mágnes az előzőleg mágnesezett gombostűket. A többi „gombostű” lent marad. Az már vitatéma, hogy Krisztus napja nemcsak a Krisztus testének felvitetést foglalja magába, hanem annak Krisztus ítélőszéke előtti bírásági ítéletét is.

 

 

10. Nem Egyiptom, Asszíria, Babilon, Róma, Filisztea, Ninive stb.

 

A Bibliában semmi sem véletlen, nem ezek a fogságok, birodalmak, városok, ítéletek lettek a kiragadással összehasonlítva, hanem a Noé és a Lót korabeli ítéletek, ezért a legjobb bibliamagyarázat az, hogy nem ér bennünket a Földön a Nagy Nyomorúság.

 

 

11. A jó pásztor életét adja a juhokért Jn 10:11

 

„Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.” Jézus az életét adta értünk, a vére/lelke árán vásárolt meg minket a Sátántól. A Nagy Nyomorúság alatt odadobna minket a Sátánnak? Logikus ez?

 

 

12. A Szent Szellem kitöltetése minden testre Jóel. 2.28-32 és Csel. 2.14-21

 

Jóel 2:28-32 „És lesz azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én Szellememet. És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadulás, amint megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr!”

 

Ez még nem következett be a történelemben. E szövegrész beteljesedése a jeruzsálemi Templom kárpitjának kettéhasadásával kezdődött, majd a Szent Szellem kitöltetésével folytatódott. (Csel. 2.14-23) Ez a „folyamat” valószínűleg közvetlenül az antikrisztusi rendszer hatalomra jutása előtt fog teljességre jutni, amikor „ez az evangélium” hirdettetni, ami a jelek, csodák, erők újbóli időszaka lesz. (Máté 24.14)

A Jóel 2:28-32 szakasz beteljesedése két fázisban a korai és késői eső időszaka alatt fog beteljesedni. (Jóel 2:23)

 

A Róma 10.13 versében Isten külön kiemeli: bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül, megtartatik, életben tart stb. Itt több és mély jelentésű szódzó szó szerepel! 

 

 

13. Halálra keresi a gonosz az igazat Zsolt. 37.32-33

 

Zsolt 37:32-33 Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt; De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik.

 

 

 

III. Ellenvetések

 

1. Trombita fog szólni 

 

Egyesek azzal érvelnek, hogy az 1Kor 15:52-ben szereplő utolsó trombitaszó és a Jel. 11,15-ben szereplő hetedik trombitaszó (mivel az is az utolsó trombitaszó) azonos.

 

Több trombitaszó van a vég eseményeivel kapcsolatban pl.:

1. Mt. 24.31,

2. 1Kor. 15,52,

3. 1Thess. 4:16,

4. Jel. 11,15

5. Jel. 18.22.

 

Mi ezen trombiták megszólalásának sorrendje? 

 

A Krisztus második eljövetelét jelző trombitaszó (Mt. 24.31) után lesz a Babilon bukása (Jel 18.22). Babilon bukása után szűnik meg ebben a városban a trombitazengés. Ez a legutolsó az öt közül. 

 

Ez előtt van a Jel. 11,15-ben szereplő trombitaszó, amelyről kifejezetten nem mondja az Ige, hogy az utolsó lenne. Ez a hét trombitaszó közül az utolsó.

 

Ezt megelőzi a Mt. 24.31-ben szereplő trombitaszó, amely Krisztus második eljövetelét jelzi.

 

Az 1Kor 15:52-ben és az 1Thess 4:16-ben szereplő trombitaszó valószínűleg azonos. Ilyen helyzetben mit jelent/jelenthet az 1Kor 15:52-ben szereplő utolsó trombitaszó?

 

Az egyház korszakának lezárását jelzi. A Krisztus Teste számára az utolsó trombitaszó. Ami lehet, hogy egyben az első trombitaszó is lesz a Mennyben a Menyasszony részére. Milyen dicsőséges kép ez: A Menyasszony a Földről való eltávozásakor és a Mennybe való belépésekor trombita szól, jelzi a Föld számára a távozásunkat, a Menny számára az érkezésünket. Na erről az eseményről nem szabad lemaradni! Érdemes imádkozni, hogy méltóvá legyünk téve erre az eseményre.

 

 

2. A Nagy Nyomorúságból jövők Jel.7.13-17 

 

„Akkor felel egy a vének közül, és monda nekem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék neki: Uram, te tudod. És monda nekem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a Nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség: Mert a Bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet.” Jel 7:13-17

 

Lesznek, aki a Nagy Nyomorúságban teljes szívükből Istenhez fordulnak, ezek több csoportból érkezhetnek: 

 • izraeliták közül, 
 • visszatérők, vagyis az újból megtérők,
 • felébredő egyháztagok,
 • megtérő világiak,
 • megtérő iszlám, egyéb vallásúak,
 • talán még elkötelezett sátánisták, humanisták, agresszív ateisták közül is lesznek/lehetnek megtérők, mártírok. 

 

Ők lemaradtak a Bárány Menyegzőjéről, a nagy ünnepélyről, mindazáltal ők is Isten különlegesen szeretett csoportjához fognak tartozni, mint ahogyan mindenki a Mennyben.

 

Mi van leírva? 

Akik „jöttek.” A görög erkhomai (G2064) szó jelentése jön, megy, eljön, elmegy, megérkezik. 

Nem a harpadzó (G726) elragad, kiragad, fölkap, megragad, hatalmába ejt szó szerepel. A teljes összefüggést kell nézni, nem elég a felületes elemzés.

 

 

3. Lukács 21. 5-36 

Emberi címe ennek a résznek: Jézus beszéde Jeruzsálem pusztulásáról és az ő eljöveteléről

Alapvetően Jeruzsálemre és a zsidókra vonatkozik, de belelátunk mik történnek a nemzetekben. 

 

Luk 21:22-31 Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, amik megírattak. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. És lesznek jelek a Napban, Holdban és csillagokban; és a Földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e Föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. 

Luk 21:28-31 Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok. Monda pedig nekik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat: Mikor immár hajtanak, és [ezt] látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.”

 

Állítás: A 28-31 versek egyértelmű igazolása annak, hogy az egyház a Földön lesz a Nagy Nyomorúság alatt.

Kérdés: Milyen igei alapon állítod, hogy nem az előző pontban felsorolt csoportok valamelyikére vonatkozik ez az Ige? Nézzük meg a szövegkörnyezetet:

Luk 21:22-24 „Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, amik megírattak. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.”

 

Ez a harag, sőt Isten bosszúállásának napjai. Minden Földön lévő szenvedni fog, még a terhes és babás asszonyok is (így még a babák is)! Nagy szükség és nagy harag lesz e népen. Kiken? Ez a pogányok ideje. Az egyház ideje lejárt, véget ért. 

 

 

 

4. Nem mond időt Jel.2.27, Mt.24 stb.

 

1000 éves királyság, ítéletek, Bárány Menyegzője, elragadtatás, Krisztus 2. eljövetel stb. semmihez sincs konkrét időpont megadva a Bibliában. Ez igaz, de minden történés, több eseménnyel össze van kapcsolva, ezért el lehet dönteni, hogy a két forgatókönyv közül melyik egyik a Bibliával:

 

A kiragadás és a Nagy Nyomorúság

 

1. sz. forgatókönyv: Egy időpontban történik, azonos eseménysor

 

Feltámadnak a halottak, a Krisztust követő élők elváltoznak, felvitetnek a felhők magasságába (0,5-13 km), találkoznak Jézus Krisztussal, már jönnek is vissza, és kezdenek uralkodni.  

Egy ilyen gyors felvitetésnek, majd visszatérésnek mi az értelme? 

De van egy nagyobb problémája: miféle „otthagyatás” (Máté 24:40-41) ez? Gyakorlatilag semmilyen. 

A Krisztus ítéletére, Bárány Menyegzőjére stb. események időbeni elhelyezése nehéz ebben az elméletben, de azért fura megoldások már születtek. Az ítéleteket a Biblia mindig hosszabban írja le, soha nem olyan fura megoldásokkal, mint amik az 1. sz. forgatókönyv igazolására születtek.

 

2. sz. forgatókönyv Két különböző időpontban történik, különböző eseménysor

 

Angyali riadó szól, trombitaszó, feltámadnak a halottak, majd a Krisztust követő élők elváltoznak, felvitetnek a felhők magasságába (0,5-13 km), találkoznak Jézus Krisztussal.

Felvitetnek a Menny nevű bolygóra, megtörténik a Krisztus trónja előtti ítélet, ami nemcsak jutalomosztásból fog állni, hanem a fa, széna, pozdorja elégetéséről is, berendezkedés a mennyei hajlékokba, készülődés a Bárány Menyegzőjére, Bárány Menyegzője. Készülődés a Föld visszaszerzésére, Jézus Krisztus oldalán visszajövetel a Földre. A Földön véget ér a Nagy Nyomorúság időszaka, kezdődik az 1000 éves királyság. A kiragadottak felkészültek lesznek Jézus Krisztussal való együtt uralkodásra.

 

 

5. Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat Cselekedetek 1.7 

 

„Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett.” Ez igaz, de nem mindegy, hogy mire készülünk, mire készítjük fel a hívőket. Akik az 1. forgatókönyve készülnek, passzívak (nem hirdetik az evangéliumot), félnek vagy zavarban vannak, gyakran úgy imádkoznak, hogy ez a nap ne az ő életükben történjen.

 

Akik a 2. forgatókönyve készülnek, aktívak (hirdetik az evangéliumot), gyakran imádkoznak azért, hogy méltókká tétessenek a kiragadásra. Gyakorolják az emberek megmentését, a mennyei kincsgyűjtést (1Kor 3:12).

 

 

6. Az egész világot érő megpróbáltatás azonos a Nagy Nyomorúsággal Jel 3:10

 

„Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.”

 

Ha az egész világot érő megpróbáltatás azonos a Nagy Nyomorúsággal, akkor a Krisztus Teste még a Földbolygón lesz. Akkor lehet a két esemény különböző, ha az egész világot érő megpróbáltatás és a Nagy Nyomorúság nem azonos.

 

Máté 24:12-14 „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül (szódzó megmenekülés is jelent). És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”

Az utolsó időben az egyház az evangéliumot úgy fogja hirdetni, hogy azt jelek és csodák fogják igazolni. Amíg az egyház a Földön van addig lehet munkálkodni. A fenti Ige külön kihangsúlyozza akkor Isten Királyságának, olyan hirdetése történik, mint Krisztus első eljövetele idejében. 

Amikor az egyház már nincs a Földön akkor: 

 • a két tanú (Jel 11:3), 
 • az angyalok (Jel 14:6-), és a 
 • 144 000 (Jel 14:1) tesz „bizonyságot”.

 

Mit jelent tehát az egész világot érő megpróbáltatás?

A kiragadást megelőző hitehagyás időszakát, amikor a szüzek elalszanak (Mt.25), amikor a szeretet sokakban meghidegül (Mt.25), az az idő, amiről a 2Tim 3:1-9-ben beszél a Biblia. 

 

 

7. A csapások azokat érik, akik felveszik a Fenevad bélyegét Jel 16:2

 

Jel 16:1-4 „Hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a Földre az Isten haragjának hét poharát. Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a Fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a tengerben. A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér.”

 

Állítás: A csapások azokat érik, akiken ott van a Fenevad bélyege, akik bálványimádók. 

Válasz: A csapások következménye minden embert elér pl.: a tenger olyan lesz, mint a vér, az állatok kipusztulnak a tengerben, éhség stb. A Fenevad bélyege nélkül gyakorlatilag semmit sem lehet csinálni. Akik nem veszik fel a fenevad bélyegét, azok előbb utóbb „természetes” halált halnak, vagy megölik őket. A Nagy Nyomorúság alatt a Földbolygón minden ember szenvedni fog.

 

 

8. Noé és Lót a Földön voltak

 

Állítás: Nem Énok a példa, hanem Noé és Lót, akik a csapások idején a Földön voltak és itt kerülték el az ítéletet. 

Válasz: Van a Bibliában, olyan személy, aki felvitetéssel kerülte ki az ítéletet? Nincs. Így elég nehéz, jobb példát felhozni a 2. számú forgatókönyvre (III/4. pont), mint Noé és Lót. 

Válasz: Ha mindent pontosan várunk az összehasonlításban, akkor özönvíznek is el kellene lepnie a Földet, ami biztos, hogy nem lesz (1Móz 9.8-15, Ézs 54.9, 2Pét 3:7). Nem kell egy hasonlatban tökéletes azonosságot keresni, de amit közölni akar Isten, azt találjuk meg.