Jézus Krisztus kereszthalála

 

Jézus Krisztus kereszthalála

 

A Biblia egyik legnagyobb titka Jézus Krisztus kereszthalálának tartalma.

 

A Messiás minden szellemi-lelki-erkölcsi törvénynek eleget téve szabadította ki az emberiséget a Sátán fogságából. Jézus, helyettesítő áldozatával megtisztította népét minden bűntől. Az ember, az Ártatlan Bárány kifolyt vére miatt, alkalmassá vált a mennyei trónterembe való belépésre, illetve az Istennel való személyes közösségre.

 

A kereszthalál legfontosabb része, hogy Jézus kifizette a bűn jogos büntetését. Ez azt jelenti, hogy Jézus, lett megbüntetve, azokért a bűnökért, amiket az emberek követtek el. Jézus kereszthalálába az is beletartozik, hogy Krisztus, bűnös lett minden bűnömmel, azért hogy én igaz legyek Jézus Krisztus igazságával. Az „élet az életért” elv alapján megvalósult, ami a törvénynek lehetetlen: leomlott a bűn áthatolhatatlan válaszfala ember és Isten között. Az ember kiszabadult az embergyilkos kegyetlen rabságából. Az, hogy az emberiség (benne az egyház) nagyobb része még a Sátán és a bűn uralma alatt van, nem Isten hibája. Többek között azért íródott a Héberekhez írt levél, hogy ez ne így legyen.

 

Jézus, „egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.” Zsid 10:14

Egy embert, 2000 éve, Jeruzsálemben, meztelenül kivégeztek. Miért lenne ez hatással bárkinek is az életére? A Földbolygón, az emberi történelem kb. 4000. évében, egy akkoriban alkalmazott kivégzési eszközön Isten helyet cserélt az emberiséggel. Jézus Krisztus lett bűnös, átkozott, beteg, elvetett minden egyes ember bűnével, átkával, betegségével, elvetettségével. Ez a Megváltás, a visszavásárlás lényege.

Az időt és teret létrehozó Isten, Jézusban emberré lett. Isten személyiségének, lényegének, lényének egy része valóságos hús-vér emberré lett, ez a megtestesülés. A megtestesülést, Isten emberré válását követően Jézus Krisztus, mint ember, ebben a földi térben és időben, bűntelen életet élt. Ez a bűn nélküli ember, magára vette az emberiség, vagyis minden egyes ember bűnét, átkát, betegségét, büntetését, gyalázatát, gyengeségét. Egyetlen hely van a világegyetemben, ahol Isten és az ember helyet tud cserélni, ez pedig a golgotai kereszt. Elmével nehéz felfogni, de Jézus valóban bűnös lett minden ember, minden egyes bűnével. Jézus minden személy bűnét és bűnének büntetését személyesen magára vette. Ez azt jelenti, hogy azokért a bűnökért is Jézust bűntették meg, amiket én követtem el a XX. és XXI. században Magyarországon.

Krisztus nem „csak” egy emberért (Mária vagy János), nem „csak” egy népért (zsidók, görögök), hanem a Földbolygón élt/élő összes emberért halt meg. A Messiás az egész emberiséget képviselte a keresztfán, ezért terjed ki megváltói műve minden emberre.

 

Mivel Jézus Krisztus szenvedte el a kereszt iszonyatos fájdalmait, betegségeit, szégyeneit, ő dönti el, hogy ki helyett szenved, és mely bűnökért bűnhődik. A következő Igék alapján láthatjuk, hogy a Bibliában nincs személyre, időre, helyszínre, bűnre vonatkozó korlátozás. Az isteni helycsere egyetemes: minden emberre, valamennyi korra, a Földbolygó minden pontjára, és az ember által elkövetett összes bűnre vonatkozik.

Jézus, „megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért.” Ézs 53:5

Jézus, „a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk.” 1Pét 2:24

Jézus, „a mi bűneinkért [halálra] adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.” Róm 4:25

Jézus, „azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; ő benne nincsen bűn.” 1Ján 3:5

Ezért nem hagyja nyugodtan bűnözni az emberiséget ez az I. századi, jeruzsálemi kereszt.

 

Az Isten annyira szereti az embert, hogy hajlandó szenvedni érte.

 

A kereszten maga Isten szenved az ember miatt és helyett! Isten, a bűnt gyűlölő Bíró, helyet cserélt az összes vádlottal és Ő szenvedi el a vádlottak bűneinek büntetéseit. Az örökkévaló Bíró szentségének és igazságának megfelelően történt a helycsere. Jézus, Isten bűngyűlöletének és törvényeken alapuló uralkodásának eleget téve lett az „Isten Báránya”. Jézus minden szellemi-lelki-erkölcsi törvényt teljesített, ezért tudta magára venni a világ bűneit. Mostantól nem a bűnei miatt kerül valaki a pokolba, hanem azért mert elutasítja ezt a helycserét.

 

A helycsere, Isten felőli részét Jézus Krisztus betöltötte, most az emberiségen a sor, hogy ezt a cserét és hatalmas áldozatot megbecsülje és elfogadja. Az emberiség, köztük az én feladatom, hogy elhiggyem, Jézus tényleg magára vette a bűneimet. A bűn-átvétel mai példával élve, olyasmi, mint amikor a lány bőröndjét a férfi átveszi, és a férfi cipeli a bőröndöt tovább. Kié a bőrönd? A nőé. Ki szenved a bőrönd hordozásával? A férfi.

A helycsere bibliai előképe, ennél mélyebb és pontosabb. A bűnért való áldozat esetében is helycsere történik, de itt egy ártatlan állatot ölnek meg a bűnös ember helyett. Ártatlan: vagyis nem követte el azt a bűnt, amiért megölik.

A pap „vigye a tulkot a gyülekezet sátorának nyílásához, az Úr elé, és tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulkot ölje meg az Úr előtt.” 3Móz 4:4 A bűnért való áldozat lényege: bűn másnak való tulajdonítása, és más megbüntetése, ezt követően a bűnt elkövető személy mentesül a büntetéstől, fellélegezhet, mert nem kellett meghalnia.

A bűnért való áldozatot lehetett egy személyért, egy családért, egy törzsért, vagy az egész nemzetért bemutatni. Ez az áldozati forma nem hozott végleges és teljes változást, ezért kellett sokszor és sokat, vagyis állandóan végezni. Ebből a szemszögből a „jeruzsálemi kereszt” teljesen más, mivel Jézus, az „Isten Báránya” „egyetlenegy áldozatával” magára vette a világ összes bűnét!

 

Jézus egyik szava a kereszten: „elvégeztetett”.

Krisztus önként cserélt helyet az emberrel. Jézus bűnbocsánatot eredményező és szabadulást hozó halálához az embereknek semmi közük, ezért nem tudják azt elrontani, vagy érvénytelenné tenni. Jézus, szeretetből az ember minden bűnét, átkát, fájdalmát, betegségét, magányát, stb. magára vette, majd mindent, ami neki van az embernek ajándékozta. Ezért árad a keresztből békesség, gyógyulás, helyreállás, erő, öröm, szeretet, hit, bölcsesség, vigasztalás, elfogadás, igazság, szentség, helyreállás, stb. A keresztáldozatban minden benne található, amire egy istenfélő embernek szüksége van. A kereszten végérvényesen megtörtént az emberiség visszavásárlás, ezt egyetlen kormány, tanintézmény, vallási rendszer sem tudja érvénytelenné tenni. A Megváltó, meg nem érdemelt kínhalála által vált szabaddá az út Isten szent és dicsőséges jelenlétébe. Jézus győzelme miatt senki nem tudja eltorlaszolni az ember Istenhez vezető útját. A kereszten történt helycsere miatt szeret minket az Atya úgy, mint Jézust. Ezen áldozat miatt tud az Atyaisten közösségben lenni az emberrel.

 

A megváltás nem terjed ki más teremtményre/fajra, csak az emberre, hiszen Krisztus kizárólag emberré lett, és csak az emberek bűneit vette át. Az állatok, növények, angyalok, Kerubok, Szeráfok, démonok, Sátán, valamint a Földbolygó, nincsen megváltva! A visszavásárlás, ez a hatalmas megtiszteltetés kizárólag az emberiségé. Ugyanakkor minden ember személyes felelőssége, hogy mit kezd ezzel a csodálatos ajándékkal. (A bizonyságtevők felelőssége más kérdés.)

 

Jézus kereszten végzett szolgálatának három iránya van, a Sátán felé, ember felé és Isten felé. A sikeres keresztény élethez, Jézusnak mind a három területen győznie kell az életemben.

1. Jézus, minden embert visszavásárolt a Sátántól, Isten számára.

Ádám és Éva lázadásuk (felségárulásuk) következményeként kikerültek Isten dicsőséges jelenlétéből és uralma alól, a Sátán dicstelen rabszolgái lettek, szívük, természetük megromlott, szellemük meghalt. Ádám és Éva minden leszármazottja ezt a romlott, bűnös ádámi természetet örökölte. A bukott emberi természet szó szerint a vérünkben van. Az első emberpár minden utóda a Sátán birtokaként, rabszolgájaként, Istentől elválasztva születik. Kizárólag Jézus helyettesítő halála képes kiszabadítani minket a Sátán fogságából. Aki hisz a kereszten történő helycserében átkerül a halálból az életbe, kikerül a Sátán uralma alól, és átkerül Isten birodalmába. Ez nem földrajzi helyváltoztatást, hanem uralkodócserét jelent.

 

2. Jézus kereszten végzett szolgálata, az ember természetét, jellemét és szívét alapvetően megváltoztatja.

A helycsere nem pusztán bűn nélkülivé teszi az embert, hanem megajándékozza Jézus Krisztus igazságával. De még ennél is többről van szó: átélhetjük az újjászületés csodáját. „Öltözzétek fel az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” Ef 4:24 A kereszt ajándékai közé tartozik egy új-, krisztusi természet. A krisztusi természet miatt élhet az ember Isten előtt kedves és hasznos életet.

 

3. Az örökkévaló Bíró úgy döntött, hogy elfogadja a helycserét, ezért léphetünk be Isten dicsőséges jelenlétébe. Becsüljük ezt meg.

 

Az ember feladata a helycsere átvétele

A megváltás ajándékainak megvalósulása egy ember életében nem automatikus. Első lépés a beismerés. Felismerem és beismerem, hogy valóban bűnös vagyok, méltó az ítéletre, ezért szükségem van az Isten és az ember közötti helycserére. Ennek elismeréséhez, kimondásához alázatra, hitre, istenfélelemre, stb. van szükség. de Isten segítőkész és végig vezet a megtérési, megváltási folyamaton.

A következő lépések megtételéhez kérem keressen egy megfelelő helyi gyülekezetet, ahol segítenek önnek Isten tényleges: fiává, templomává, papjává válnia.